Polimer katkılı çimento bazlı su yalıtımları

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Bölükbaş, Serbülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüz gelişen teknolojisi doğrultusunda, yapılan araştırmalar ve gelinen nokta doğal malzemelere alternatif olabilecek daha fazla performans gösteren, uygulaması daha kolay olan bir takım malzemeleri gündeme getirmiştir. Bu tez kapsamında, henüz literatür olarak yeterince araştırılmamış fakat uygulaması çok kolay kabullenilmiş çimento bazlı polimer katkılı su yalıtımları araştırılmıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kullanılagelmiş geleneksel sistemler araştırılmış ve kullanımı hala geçerli olan bitümlü sistemlere ve uygulamalarına da yer verilmiştir. Bu sistemler sırayla, sıcak uygulanan bitümlü, soğuk uygulanan bitümlü, sıvı uygulanan elastomerik, şilte, hazır, çimento bazlı ve metaloksit su yalıtımlarıdır. Bundan sonra polimer malzemeleri tanımaya ve hangisinin nerelerde kullanılabileceğine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Termoset ve termoplastik polimer malzemelerin kendi aralarındaki uyumunun da önemi vurgulanmıştır. Polimer malzemelerin sentetik katkı olarak çimento bazlı su yalıtım malzemelerinde kullanılmasını gerektiren nedenler ve hangi özelliklerin bu yeni malzemelerle veya yapılan modifikasyonla daha ileriye götürülmeye çalışıldığı deneylerle açıklanmıştır. Bariyer sistemler su yalıtımları, nem kesiciler, koruyucu sistemler ve dekoratif sistemler olarak sınıflandırılmış ve her biri ayrı ayrı tanımlanıp uygulama koşullarının yüzey hazırlığıyla ilgili bölümünün üstünde önemle durulmuştur. Su yalıtımlarının genel sınıflaması ve uygulama biçimleri düzgün bir sistematik içinde hazırlanmış ve yapılan mekanik, fiziksel ve geçirimlilik deneylerinden elde edilen sonuçlar verilmiştir. Bu sonuçlardan elde edilen bulgular değerlendirilip tezin kapsamı içinde sunulmuştur. Deneysel program içinde priz, ultrases, basınç dayammı, eğilme-çekme dayammı, geçirimlilik, buhar geçirgenliği, kılcallık, su emme deneyleri ve Schmidt okumaları yapılmıştır. Priz deneyi malzemelerin pota ömürleri hakkında fikir edinebilmek ve üstüne gelecek, büyük olasılıkla, sıva katmanının hangi sürelerde daha iyi aderans yapabileceğini tespit edebilmek için yapılmıştır. Ultrases, basınç dayammı ve eğilme-çekme deneylerinden elde edilen sonuçlara göre malzeme bünyesindeki modifiye akrilik dispersiyonun artışı geçirimsizliği artırırken mukavemette önemli düşüşlere sebep olmaktadır. Ancak bileşikteki polimer oram arttıkça malzemelerin bina hareketlerinden, oturmalardan ve oynamalardan etkilenmediği, daha elastik hale geldiği ve geçirimliliğinin azaldığı unutulmamalıdır. xıv Yapılan geçirimlilik deneylerinde, malzemeler 10 ila 30 m-su sütunu arasında pozitif ve negatif hidrostatik basınca dayanmışlardır. Ancak daha iyi bir deney düzeneğiyle bu değerlerin bir miktar daha fazla olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kılcallık ve su emme deneyleriyle malzemelerin geçirimlilik açısından önemli olan porozite oranları tespit edilmiştir. Buhar geçirgenliği deneylerinden malzemelerin birbirine yakın buhar difüzyon direnç faktörlerine (u) sahip oldukları görülmüştür. Schmidt okumaları deneylerinde de değerler birbirine yakın çıkmıştır. Bu sonuçlar da uygulama kalınlıklarına yakın numunelerde numune boyutlarının deneyleri ne şekilde etkileyebileceğini göstermektedir. Sonuç olarak çimento bazlı su yalıtım malzemelerinin uygulama koşullarına uyulmak kaydıyla günümüz yapılarında kullanılabilecek çağdaş su yalıtım malzemeleri oldukları kanaatine varılmıştır.
The researchs made and coming up the point through the developing technology is to have alternative materials with higher performance, easy to use properties, etc. against the building materials used up to now. In this thesis, cement based polymer modified waterproofers, that are easily agreed to have place in constructions but have been insufficiently researched as a subject is researched. The systems used and have been using are told to understand the subject easily and clearly. These systems are hot applied bituminous, cold applied bituminous, liquid applied elastomeric, sheet applied, preformed, cementitious based and metallic oxide waterproofing systems. After that, polymer materials are systematically arranged and made clear which one can be suitable in variable conditions. It is explained that why the polymer materials have to be used in waterproofing area and which properties become better within these new materials or modifications. The description and the classification of barrier systems are given and it is emphasized that the first requirement of these systems' application performance depends upon to the surface preparation. The experimental program consists of setting time, ultrasound velocity, compressive strength, flexural strength, permeability, water vapor permeability, rebound hammer measurements, capillarity and water absorption tests. Priz experiment is made to understand the lifetime of the application after the mixture is prepared and the appropriate time for the bond strength between the waterproofing system and the next layer, generally plaster. Ultrasound velocity, compressive strength and flexural strength_test results show that the polymer modification decreases the mechanical properties while increasing the impermeability properties and the shrinkage and elastic behaviour of the material become better. The materials are impermeable between 10 and 30 meter head of water both for positive and negative hydrostatic pressure, but it is expected that these results become higher within a modified test set-up. The porosity proportions are found within the capillarity and water absorption experiments. The moisture permeability test results are likely for each of the waterproofing material and also the Schmidt measurements are likely, too. These results show that the test results can be more appropriate for applications when the specimens are prepared according to the application thickness in the laboratory. xvi The thesis has also the waterproofing system applications and the new materials' mechanical, physical and permeability experiments results. The results taken from the experiments are evaluated to produce ideas in this thesis. As a result, the cement based polymer modified waterproofing materials can be accepted as contemporary building materials unless the materials' specifications are established in applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Polimerler, Yalıtım, Çimento, Polymers, Insulation, Cement
Alıntı