Kablolu, Konsol Makaslı Uçak Hangarının Deprem Hesabı Ve Eurocode 3 Yönetmeliğine Göre Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydoğuş, Tuncay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; çelik yapıların taşıma gücü yöntemine göre boyutlandırılmasında kullanılan Eurocode 3 standardı, yapıların deprem hesabında kullanılan Zaman Tanım Alanında Hesap yöntemi, uçak hangarları taşıyıcı sistemleri ve yüksek çekme dayanımlı kablolar incelenmiştir. EC3 standardının öngördüğü kısmi güvenlik katsayıları yönteminin temel felsefesi ve hesap metotları detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Uçak hangarları taşıyıcı sistemleri, kablolara ait kesit özellikleri, taşıma kapasiteleri ve bağlantılarında kullanılan elemanlar hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ilk amacı; taşıma gücü yöntemini açıklamak ve bunu bir uygulama üzerinde gerek elemanların boyutlandırılmasında gerekse detay hesaplarında göstermektir. Uygulama örneği 60m. açıklıklı, 150m. boyunda ve 36m. yükseklikte kablolu, konsol makaslı uçak hangarıdır. Binanın statik sistemi kısa doğrultuda konsol makas, uzun doğrultuda ise basınca çalışan merkezi çaprazlardır. Çalışmadaki ikinci amaç ise; söz konusu binanın deprem hesabını Zaman Tanım Alanında hesap yöntemine göre yaparak sonuçları irdelemektir. Çalışmanın sonucunda; binanın deprem sırasındaki davranışının gerek yerdeğiştirmeler gerekse kesit tesirleri açısından ABYYHY’de belirtilen sınırlara uygun olduğu, Zaman Tanım Alanı yönteminin binaların Eşdeğer Çerçeve ve Mod Birleştirme yöntemlerine göre daha ekonomik şekilde boyutlandırılmasına izin verdiği görülmüştür.
In this study; Eurocode3 being followed for the design of steel structures by Limit States Design, Time History Analysis being used for seismic analysis of the structures, structural systems of Aircraft Hangars and cables with high tensional resistance; have been mentioned. The basic thought of Limit States Design being used for the design of steel structures by EC3 and the analysis methods being brought up in the same code, have been explained in a detailed manner. This study also gives some information about structural systems of the aircraft hangars, section properties of cables, their bearing capacities and elements used in their connections. The first aim of this study is to explain the Limit States Design and to reveal it in a practice with both designation of the elements and their numerical detail calculations. The practice is about an aircraft shed hangar having 60m span length, 150m width, 36m heigth dimensions, and consisting of cables and cantilever partition. The second purpose is in this study to do the seismic analysis design by using the method of Time History Analysis and to evaluate its conclusions. At the end of the study; it has been determinated the behaviour of the structure while the earthquake goes over is within an acceptable safe level, complying with ABYYHY, from the aspects of both displacement restrictions and inner stresses. It has additionally seen Time History Analysis allows the structures to be designed much more economically than either Equivalent Seismic Load Method or Mode Superposition Method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Eurocode 3, Zaman Tanım Alanı, uçak hangarı, kablo, taşıma gücü, Eurocode3, Time History Analysis, Aircraft Hangar, Cable, Limit States Design
Alıntı