Mobil Binaların Enerji Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-07-11
Yazarlar
Parlak, Hatice Hilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Fosil kaynakların hızla tükeniyor olması günümüzde enerji korunumunu zorunlu hale getirmiştir. Dünya genelinde toplam enerji tüketiminin büyük bir kısmından inşaat sektörü sorumludur. Konut sektörü de inşaat sektörünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Geleneksel sabit konutlarla karşılaştırıldığında, mobil konutlar yaşam döngüsü ele alındığında; yapım öncesi, yapım, kullanım-işletim ve dönüştürme evreleri boyunca daha az enerji harcamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, mobil konutların, çevreye minimum zarar veren, iklimsel verilere uygun, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, esnek kullanıma olanak tanıyan, kullanıcı istadiğinde büyüyüp küçülebilen, enerji etkin binalar olarak üretilmesinde tasarımcılara yol gösterecek bir model önerisi geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda mobil binaların enerji etkinliği açısından değerlendirilmesi için, öncelikle tarihi sürece yönelik literatür analizi yapılmıştır. Tez kapsamında yapılacak olan analiz yaşam döngüsü sürecinde binanın kullanım evresini ele almaktadır. Bu sebeple enerji etkinliği; enerjinin, suyun ve malzemenin etkin kullanımı başlıkları altında anlatılmıştır. Bu örnekler incelendikten sonra, enerji etkin mobil bina önerisi geliştirilmiştir. Bu öneri, İstanbul’da konut olarak tasarlanan 4 kişilik, tek katlı bir mobil bina modelidir. Bu mobil bina modeli, genel tasarım kararları, enerjinin, suyun ve malzemenin etkin kullanımı başlıklarıyla öncelikle tasarım sürecinde ele alınmıştır. Tasarım sürecinde ortaya çıkan binanın kabuğu ile ilgili alternatifler denenerek daha az enerji harcanması amaçlanmıştır. Bu alternatifler Ecotect programı aracılığıyla simüle edilmiş ve elde edilen verilerle binanın nihai kabuğu belirlenmiştir. Ecotect programıyla simülasyon sonucunda elde edilen ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisi yüklerinin güneş enerjisi ile karşılanması amaçlanmıştır. Bu tez kapsamında yapılan enerji etkin mobil bina tasarımıyla, tasarımcılar ve kullanıcılara bir rehber oluşturabilmek, konut üretiminde harcanan enerji miktarını azaltabilmek, mobil bina üretiminin benimsenmesini sağlayabilmek amaçlanmıştır.
The rapid decrease of the fossil resources have necessitated the energy conservation. The construction sector is responsible for the most of the energy consumption worldwide. The residental sector constitutes an important part of the construction sector. Mobile homes consume less energy before construction, during construction, usage-operation and transformation stages in terms of the course of life compared to the traditional stable homes. In this study, literatur analysis for the historical process of the mobile buildings were performed with the purpose of the evaluation of them in the terms of energy efficiency. The energy efficiency of the buildings were explained under the titles of the effective usage of the energy, water and materials After the examination of these samples, energy efficient mobile building suggestion was developed. This suggestion was designed as a residence for four in Istanbul and discussed with the titles of general design decisions, effective usage of energy, water and material. It was aimed that less energy consumption by the trials of different alternatives of the building model envelopes. These alternatives were simulated by the Ecotect software and the final building envelope was determined with the obtained data. Heating, cooling and electric energy loads obtained with the Ecotect software was aimed to be compensated with the solar energy. Within the scope of this thesis study, it was aimed that generation of a guide for the designers and users, reduction of the energy consumption for the residental construction and the provide acceptance of the mobile building production.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
mobil konut, enerji, güneş enerjisi, mobile, energy, solar power
Alıntı