İstanbul Park F1 Pistinin İçerik Ve Çevre Verilerinin Üçlü Örtüşük Formulasyon Kapsamında Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarıoğlu, Berk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Sayın Yrd. Doç. Dr. Selim Velioğlu’nun ortaya atmış olduğu üçlü örtüşük formulasyon modeli baz alınmıştır. Kentsel tasarım öğelerinde kullanılan üçlü örtüşük formulasyon, tasarlanan mekânları hareket, mekânsal ve kullanım organizasyonları başlıkları altında inceliyor ve sorunlarını ele almaktadır. Böylece optimum tasarım için gerekli olan bütün kriterler sorgulanmış, dolayısıyla da elde dilen sorunlara yeterli cevap getirip getirmediği anlaşılmış olmaktadır. Daha önce ne Türkiye’de ne de dünyada yarış pistleri ve çevre etkileri üzerine buna benzer bir çalışma yapılmadığı için, üçlü örtüşük formulasyon doğrultusunda İstanbul Park Pistini incelemenin uygun olacağını düşünülmüş ve yarış pistlerine farklı bir bakış açısından yaklaşılmıştır. Pistler, üçlü örtüşük formulasyon kapsamı çerçevesinde incelenmiş ve irdelenmiştir. Bu bağlamda ilk önce içerik ve çevre verileri gibi bilgilerden sonra üçlü örtüşük formulasyon modeli açıklanmıştır. Daha sonra, inceleme modelinin dayandığı noktalardan İstanbul Park Pisti ele alınmıştır. Hareketin, mekânın ve kullanımın organizasyonu gibi üçlü örtüşük formulasyonun ortaya attığı kriterler ve yurt dışı örnekleri ile paralellikler kurularak İstanbul Park Pisti hakkındaki sonuca varılmıştır. Ayrıca bu sorunların giderilmesi içi sunulan öneriler de yine çalışmanın önemli kısımlarındandır. Üçlü örtüşük formulasyon yönteminin ele aldığı kriterler doğrultusunda İstanbul Park Pisti’nin mekânsal, hareket ve kullanım organizasyonu açısından yetersiz olduğu olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten pist için seçilen alanın çevreye olan olumsuz etkisi de yine çalışma sonunda elde edilmiştir.
This study has been based on the triological formulation developed by Yrd. Doç. Dr. Selim Velioğlu. This formula generally used on urban design studies and concentrates on the necessary criteria of motion, environmental concern and usefulness in the subject area of evaluation anda also takes on the problematics of these areas. As a result of this method, every needed criteria for optimal design is being questioned. A study of effects of the racing circuits to environmental conditions has not been made before neither in Turkey, nor in the world. So a different approach to the subject in the light of triological formula has been used to analyze İstanbul Park. Environmental consideration and thematic factors in the other circuits of the world have been also been analysed through the triological formulation. Firstly the thematic factors and environmental information, then the meaning of the formula has been given. Then, through the criteria of the formula, Istanbul Park Circuit has been considered. Istanbul Park Circuit has been observed with the triological formula’s main criterias motion, environmental concern and usefulness. And also the examples of the world’s other circuits are also being a priority for this observation. The suggestions for the problems of the circuit are other important points for this study. As a result of the triologic formula, it is understood that Istanbul Park is a deficient circuit and has shortcomings in all areas.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İstanbul Park, Üçlü örtüşük formulasyon, Çevre, Istanbul Park, Triologic formula, Environment
Alıntı