Yeni Ürün Geliştirme’de Hedef Kitle Tanımının Tasarım Sürecine Etkisi: Yeni Ford Cargo Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tokatlı, Akgün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üretici firmaların ekonomik başarıları müşterileri beklentilerini analiz etme ve yeni ürünler geliştirerek bu beklentileri hızla karşılama yeteneklerine bağlıdır. Bu amacı başarabilmek, sadece bir pazarlama, tasarım veya bir üretim problemi değil tüm bu fonksiyonları içine alan bir yeni ürün geliştirebilme problemidir. Bu çalışmanın konusu ürün geliştirme sürecinde ortaya konan hedef kitle kavramını analiz etmek ve bu kavramın ürün tasarımı ile etkileşimini incelemektir. Tasarım, pazarlama ve üretim, ürün geliştirme sürecinin en önemli bileşenleridir. Ürün geliştirme süreci pazar fırsatlarının fark edilmesi ile başlayan ve üretim, pazarlama ve dağıtımla son bulan bir adımlar dizisidir. Bu çalışmanın amacı ürün geliştirme sürecinin tüm adımlarına hedef kitle verilerinin etkisinin incelenmesidir.Çalışmada Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından üretilen Yeni Ford Cargo ağır ticari aracı geliştirme süreci, tasarım, pazarlama, üretim ve reklam fonksiyonalrının birbirleri ile olan iletişimlerinin araştırılması için derinlemesine incelenmiştir. Örnek olay çalışması ile ürün geliştirme sürecinin farklı aşamalarında hedef kitle kavramının nasıl kullanıldığının incelenmesi ve literarür araştırması ile elde edilen sonuçlarla bu bilgilerin sınanması amaçlanmıştır.Örnek olay çalışması ile, ürün geliştirme sürecinin firmanın tüm bölümlerinin katılımını gerektiren disiplinlerarası bir çalışma olduğu ve iyi tanımlanmış hedef kitlenin bölümlerarası koordinasyonu kolaylaştırdığı, ürün kalitesini sağladığı
The economic success of manufacturing companies depends on their ability to identify the needs of the customers and to develop new products to meet those needs rapidly. Achieving this goal is not solely a marketing problem, nor it is solely a design or a manufacturing problem; it is in fact a product development problem involving all of these functions. The subject of this study is to analyse the concept of target market in the product development process and its interaction with product design. Design, marketing and production are integral parts of product development. Product development process consists of a set of steps beginning with the perception of a market opportunity ending with production, marketing and product delivery. The goal of this study is to examine the influence of target market data at all steps of the product development process. The study examined the development process of New Ford Cargo, a heavy truck produced by Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. to search the communication between design, marketing, production and advertising functions. Through this case study, it is also aimed to look into the usage of the target market concept at different phases of the product development process and to test this knowledge with the findings of the literature survey.Through the case study, it is found that product development process is a interdisciplinary activity requiring contributions of all the functions of a firm and also a well-defined target market helps to facilitate coordination among these functions and assure the product quality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Yeni Ürün Geliştirme, Hedef Kitle, Tasarım Yönetimi, New Product Development, Target Market, Design Management
Alıntı