Kolemanit Cevherinden Borik Asit Üretiminde Mgso4 Safsızlığının Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özgen, Birol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada öncelikle MgSO4’ın, borik asidin çözünürlüğüne olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla çeşitli sıcaklıklarda ve MgSO4 konsantrasyonlarında yürütülen deneylerle borik asidin çözünürlüğü tayin edilmiş ve bunlara ilişkin grafikler çizilmiştir. Daha sonra ise 4 kademeli reaktör sisteminde sürekli reaksiyon deneyleri düzenlenmiştir. Reaksiyon ortamındaki farklı MgSO4 konsantrasyonunun jipse olan etkisini inceleyebilmek için bu deneyler değişik MgSO4 konsantrasyonlu ortamlarda yapılmıştır. Daha sonra bu maksat ile jipsin partikül dağılımına bakılmış, mikroskop altında şekli incelenerek kristal büyüklüğü belirlenmiş ve jipsli borik asit süspansiyonunun filtrasyonu yapılarak, filtrasyon hızlarının tayini yapılmış ve bunun paralelinde 1. ve 2. kademe filtrasyon testleri uygulanmıştır. Bunların yanısıra kolemanit cevheri içerisinde bulunan iyon değiştirme özelliğine sahip bir kil minerali olan montmorillonitin ortamda bulunan Mg iyonlarını kendi bünyesine alarak çözeltiye geçen Mg iyon konsantrasyonunu düşürmesi etkisi de incelenmiş bu maksat ile çalışma boyunca reaksiyon ortamındaki MgSO4 konsantrasyonunun, cevherden çözeltiye geçen MgSO4’ın geçiş hızına etkisi çeşitli analizlerin yapılmasıyla takip edilmiştir.
In this study the effect of MgSO4 on dissolution of boric acid is carried out. With this aim, the dissolution of boric acid is defined and some graphs are drawn according to experimental data, at different temperatures and MgSO4 concentrations. Then continous reaction experiments are carried on in a 4 stage reactor system. In order to observe the effect of different MgSO4 concentration on gypsum in reaction conditions, these experiments are done at different MgSO4 concentrations. After this, cause of this idea the particle distrubition of gypsum and it's shape are observed under the microscope and the filtration experiments are carried out at parallel to this. Beside this, the effect of montmorillonite found in colemanite ore which has the ability of ion exchange on decreasing Mg ion concentration by napping them into its structure is also observed. Because of this the effect of the concentration of MgSO4 from the colemanite ore to the solution is observed continously by analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Jips, Kolemanit cevheri, Montmorillanit, Doygunluk konsantrasyonu, Magnezyum girişi, Magnezyum etkisi, Gypsum, Colemanite ore, Montmorillonite, Suspension concentration, Magnesium intake, Magnesium effect.
Alıntı