Seri Bağlı Geri Devirli Aktif Çamur Sistemlerinde Biyolojik Kalıcı Ürün Oluşumunun Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çiner, Fehiman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Yirminci yüzyılın başlarında geliştirilen aktif çamur prosesi, atıksu içinde bulunan kolloidal ve çözünmüş organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla biyokütleye ve gazlara dönüştürüldüğü biyolojik arıtma prosesleridir. Aktif çamur sisteminde substratın biyolojik olarak ayrışması sonucu ortama bir miktar biyolojik açıdan inert ürünler bırakılmaktadır. Çok sayıdaki çalışma çıkış akımındaki organik maddenin sadece çok küçük bir kısmının girişteki orijinal substrattan, geri kalan kısmının ise biyokütle esaslı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, geri devirli tam karışımlı tek reaktör ve seri bağlı n adet aktif çamur reaktöründe ölüm-yenilenme yaklaşımı kullanılarak; hidrolik bekletme süresi (), çamur yaşı (c), geri devir oranı (r) , reaktör sayısı (n), dispersiyon sayısı (d) ve boyutsuz giriş konsantrasyonu parametrelerinin fonksiyonu olarak matematik model geliştirilmiştir.
Activated sludge process developed at the beginning of 20 th century is the biological treatment process in which the soluble and particulate organic matters in the wastewater are converted into gases and cell tissue. In activated sludge systems, the origin of biological inert products is degraded substrate. Most of the studies show that only a little part of the effluent is original substrate and the most part of it is microbial. In this study, a mathematical model including soluble inert product formation mechanism in series reactor activated sludge systems by simulation of dispersion medium has been developed. In this study, using one and n completely activated sludge reactors in series with recycle, a mathematical model was developed as a function of hydraulic retention time (), sludge age (c), recycle ratio (r) , reactor number (n), dispersion number (d) and dimensionless influent concentration parameters using death-regenaration approach.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
aktif çamur prosesi, seri bağlı reaktör, ölüm-yenilenme, activated sludge process, series connected reactor, soluble microbial
Alıntı