Mardin De Gecekondu Olgusu Bir Alan Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Olğaç, Fatıma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mardin, yirminci yüzyılın başından beri hızlı bir yapısal dönüşüm içerisindedir. Yüzyılın başından itibaren kentin yerlileri ekonomik ve etnik nedenlerden dolayı kenti terk ederken, kente kırsal alandan ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı göç eden dar gelirliler yerleşmiştir. Bu çalışmada, kentin özellikle son 20 yıldır çehresini değiştiren bu dönüşümün ürünü olan gecekondu olgusu ve kullanıcılarının geçirdikleri kentlileşme ve modernleşme süreçleri incelenecektir. Bu süreç; istihdam,tüketim,kentsel hizmetlerden yararlanma, kadının toplumsal konumu ve mekan kullanımları üzerinden analiz edilecektir. Birinci bölümde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde, gecekondu olgusunun dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkmasının nedenleri, geçirdiği süreç ve sosyo-ekonomik, mekansal yapısı incelenmektedir. Üçüncü bölümde, Mardin’in tarihsel gelişimi, kent halkının sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı, kentteki nüfus hareketleri ve konut üretim süreci incelenmektedir. Dördüncü bölümde, Mardin’deki alan çalışması sosyal, kültürel ve ekonomik olarak değerlendirilmiş, gecekondu mekanının morfolojik analizi yapılmıştır. Sonuç bölümünde, tezle ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Mardin has been in a fast structural transformation since the beginning of the 20th century. While the locals of the city have left the city due to ethnical and economical reasons since the beginning of the century, low-income holders from rural areas who immigrated due to economical and political reasons have settled in the city. The study focuses around the fact of slum area, which is a product of this certain transformation, and the process of citizenship and modernization of which the users have been going through. The certain process will be analysed through employment, consumption, benefiting from urban service, women’s social condition and space usage. In the first chapter, the purpose, scope and method of the study are stated. In the second chapter, the reasons, which caused the fact of slum area to come into existence all around the world and in Turkey, the process it has gone through, and socio-economical, spatial structure are analysed. In the third chapter, Mardin’s historical development, the social, cultural and economical structure of the citizens, the movements of population, and the process of residence production are analysed. In the fourth chapter, the field study in Mardin is evaluated socially, culturally and economically, and a morphological analysis of the slum area is produced. In the conclusion chapter, there is a general evaluation of the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
mardin, gecekondu, kentlileşme, mardin, squatter, citizenship
Alıntı