Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi Ve Türkiye Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Foan, Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de son yıllarda kurumsallaşma sürecine girmiş gayrimenkul geliştirme sektörü için, sektör içi parasal akışın üç ayağı finansman, para yönetimi ve karlılık analizi aşamaları kurumsal bir yaklaşımla incelenmiş, her aşama için geleneksel uygulamalardan sıyrılan modern yaklaşımlar açıklanmış ve Türkiye değerlendirmelerinde bulunulmuştur. Bütün aşamalar için gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar paralelinde hareket edilmiş ve kurumsallık kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır. Sürdürülebilir bir sektör için en iyi koşullarda kaynak sağlanması, bulunan kaynağın en iyi yönetimi ve kar ediniminin önemi üzerinde durulmuştur. Türkiye değerlendirmeleri paralelinde, kurumsallık kapsamında bu parasal akış iki ayrı örnek projede incelenmiştir. Örnek projelerin incelenmesi sonucu, gayrimenkul geliştirme sektöründe parasal akışın kurumsal bir sistem ve yapılanmalarda işleyişinin maksimum verimi sağladığı gözlenmiştir. Özellikle Türkiye gibi finansman olanakları kısıtlı gelişmekte olan ülkeler için kaynak yönetiminin önemi vurgulanmıştır. Bu vurgu ve incelenen örnek projeler doğrultusunda sonuç ve önerilerde bulunulmuş yapılması gerekli görülen uygulamalar açıklanmıştır.
This study includes an institutional analysing of three stages, financing-managing money and profitability analysis, for real estate development sector which has developed and taken a start for institutionalising recently in Turkey. The study explains modern approaches that are different from traditional methods for each stage and also contains Turkey evaluation for each. All stages is examined parallel with practises that take place in developed countries and evaluated with institutionalising concept. Providing finance in best conditions, managing taken source in best way and the importance of profit acquisition for a sustainable sector is studied. This monetary flow in institutional system is scrutinised in two different projects considering Turkey evaluations. It is figured out after scrutinising these two projects that operation of mentioned monetary flow for real estate development in institutional structures provides maximum efficiency. The importance of managing source is emphasised, especially for developing countries, which have limited financing sources as Turkey. After these analyses, the study puts forward a conclusion, proposals and explanations of operations, which is thought essential to do.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul geliştirme, finansman, para yönetimi, Real estate development, real estate finance, managing money
Alıntı