Örtülü Bilginin Açık Bilgiye Dönüştürülmesinde Diyalogun Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göktaş, Ayten Ayar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada organizasyonlar için sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayan ve stratejik öneme sahip örtülü bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi (dışsallaştırma) sürecinde diyalogun kullanılması incelenmiştir. Dışsallaştırma amaçlı diyalog iki yönden ele alınmıştır. İlk olarak diyalogun gerçekleşmesi için gereken organizasyonel yapı, yönetim tarzı, motivasyon araçları ve güven şartlarının nasıl olması gerektiği ve hangi faktörlere bağlı olduğu incelenmiş, ikinci olarak dışsallaştırma amaçlı diyalogun bileşenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan literatür araştırmasından elde edilen verilere dayanılarak dışsallaştırma amaçlı diyalogun bileşenleri: takım, dil, dinleme ve ortam olarak tespit edilmiştir. Takım; diyalog sürecine katılan bireylerdir. Dil; diyalog sürecinde kullanılan konuşma dili, beden dili ve sorulardır. Dinleme; diyalogu bölmeden, sözsüz iletişimi doğru yorumlayarak ve karşılıklı anlayışı geliştirme çabasına dayanan dinleme becerisi. Ortam; diyalogun içinde geçtiği fiziksel mekân ve bu mekânda yer alan duyularla ve hislerle varlığı ya da yokluğu anlaşılan her şeydir. Tez metni altı bölümden oluşmaktadır. 1.Giriş: çalışmanın önemi ve kapsamı; 2. bölüm: bilginin tanımı, sınıflandırılması ve bilgi yönetimi; 3. bölüm: bilgi yaratma, bilgi paylaşımı ve bilgi aktarımına ilişkin geliştirilmiş modeller ve vak’ a incelemeleri; 4.bölüm: dışsallaştırmada karşılaşılan engeller; 5.Bölüm: Dışsallaştırma amaçlı diyalogun bileşenleri; 6.bölüm: Tartışma ve Sonuç.
In this study, the conversion process of tacit knowledge that supplies sustainable competitive advantage to the organizations into explicit knowledge is investigated. This process is called as externalization. Externalization is treated in terms of two aspects; firstly how to be the organizational structure, management style, motivation tools and trust for the externalization and which factors that they are relevant , secondly the components of the externalization via dialogue are investigated. As a result of the research, the components of the dialogue for externalization are team, language, listening skills and ambiance. The team refers to the people participate in the dialogue process. The language means speaking, body language (gestures) and the questions during the dialogue process. The listening skills means true interpretation of the communication without any interruption. The ambiance refers to the physical environment and conditions where the dialogue was hold. The text consists of six chapters: Chapter 1. Introduction; importance of the study and its content. Chapter 2; the definition of the knowledge, its classification and knowledge management. Chapter 3; the models of the knowledge creation, transfer and sharing and related case studies. Chapter 4; the prerequisites of the externalization. Chapter 5; the components of the dialogue aimed externalization. Chapter 6; discussion and conclusion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
bilgi, açık bilgi, örtülü bilgi, dışsallaştırma, diyalog, SDBİ, knowledge, explicit knowledge, tacit knowledge, externalization, SECI
Alıntı