Türkiye Doğal Gaz İthalatının İncelenmesi Ve Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle İrdelenmesi 

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-05-22
Yazarlar
Ağdaş, Doğan Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu yüksek lisans tezi kapsamında; ülkemiz adına önemli enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz, diğer enerji kaynakları ile birlikte değerlendirilmiş ve toplam enerji üretimi ve tüketimi içerisindeki yeri incelenmiştir. Ülkemizin doğal gaz ile tanışmasından bu yana geçen süre içerisinde gelişimine ve artan önemine değinilmiş, bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında gerçekleştirilen doğal gaz ithalatı ve iç piyasa satışı araştırılmıştır. Ayrıca; ülke olarak neredeyse tamamını, yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ithal ettiğimiz bu enerji türünün ithalatının değerlendirilmesi için başlangıç olarak SWOT analizi yapılmış ve ithalat konusunda güçlü ve zayıf yanlarımızı içeren içsel faktörlerin yanı sıra, fırsat ve tehdit içeren dışsal faktörler belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlere öncelik değeri verilerek SWOT analizi sayısallaştırılmış ve önem dereceleri analiz edilmiştir. Buna ek olarak; Türkiye'nin doğal gaz ithalat konusunun irdelenmesi amacı ile TOWS matrisi oluşturulmuş ve ithalat konusunda ülkemiz adına stratejiler geliştirilmeye çalışılmıştır. İçsel ve dışsal faktörler üzerinden belirlenmiş stratejilere önem derecesine göre değer verilmiş ve TOWS matrisi de sayısallaştırılıp, analiz edilmiştir.
In this Thesis; natural gas, which is one of the most important energy source for our country, was considered in conjunction with other energy sources and examined to level of production and consumption in Turkey's total energy. To start using of natural gas and growing importance of our country was mentioned in the last period, and in this direction, the natural gas imports and domestic sales were investigated. Furthermore; SWOT analysis was conducted to assess the starting in almost all imported of natural gas, which we have imported within the framework of international agreements. Including our strengths and weaknesses in the internal factors and opportunities and threats in the external factors were identified about imports. Giving a priority value for the specified value was digitized the SWOT analaysis and severity are analyzed. In addition; TOWS matrix of Turkey's natural gas imports with the aim of examining issues were created. On behalf of our country was trying to develop the import strategies. The strategies, which was identified by way of internal and external factors, were given the values which was based on the degree of importance to the strategy, and TOWS matrix also digitized, and analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Enerji, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Sayısal analiz modelleri, Energy, Petroleum and Natural Gas Engineering, Numerical analysis models
Alıntı