Formel ve Enformel Bakım Arasındaki Ekonomik İlişki

thumbnail.default.alt
Tarih
2012
Yazarlar
Çamaş, Halinur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Artan yaşlı nüfusu ile birlikte yaşlı bakımı ve bakım sağlayan insanlara ilişkin sorunlar da artmaktadır. Bağımlılık derecesindeki artış uzun süreli bakım talebini arttırmakla birlikte yaşlı bakımı zor, kapsamlı ve pahalı bir hizmet olarak tanımlanmaktadır. Artan harcamaları kontrol altına alabilmek için söz konusu politika ve programlardan biri de enformel bakımın yaygınlaştırılmasına yönelik teşviklerdir. Bu tezde, SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) araştırmasına ait 2005 ve 2007 dönemi panel verileri kullanarak, Avrupa ülkeleri için söz konusu iki bakım türü arasındaki ekonomik ilişki incelenerek birbirlerine ikame olarak kullanılıp kullanılamayacakları araştırılmaktadır. Panel probit modeli bakımı bulgularına göre, enformel bakımın yüksek bilgi ve beceri gerektiren hemşire formel bakımı ile tamamlayıcı ilişki içerisinde olduğu fakat, uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan birey, neredeyse kendi başına hiçbir faaliyeti gerçekleştiremeyecek düzeye geldiğinde, bu ilişkinin ikame ilişkisine dönüştüğü sonucuna varılmaktadır. Mesela, yaşlı bireyin bitkisel hayata girmesi gibi tıbbı müdahalelerin çaresiz kaldığı durumlarda enformel bakım ve hemşire formel bakım tamamen birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Bu sebeple, günümüzde yaşlılara yönelik enformel bakımı destekleyici politikaların sağlanan enformel bakım hizmetlerinin nitelikleri arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın uygulanmasının yeterli faydayı sağlamayacağını göstermektedir. Bu sebeple; devlet, enformel bakım arzını arttırıcı politikalar yanında bu tezde odaklandığımız formel bakım türü olan hemşire arzını arttırıcı politikalar yürütmeli ve de aynı anda enformel bakım hizmetinin verilmesini sağlayacak destek ve eğitim hizmetlerini sağlamalıdır.
In this thesis, data from the SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) between (2005-2007) (two wave panel data) are used to analyze relationship between formal and informal care in European countries and its implications in terms of the number of hours of care. This paper is also focus on the trade-off between formal and informal care, testing complementarity/substitutability of formal nursing and informal care considering family characteristics and some economics variables. A probit model is constructed which includes instrumental variables and analyzed economic alterations between formal nursing care and informal care which is provided by children from outside of households. xvii The results firstly indicate that children who live outside the household are willing to provide informal care that needs low skill and knowledge like shopping and cleaning house. However, if activities are more complicated, elderly people tend to get formal nursing care instead of informal. Second, results of SHARE panel data are shown that informal care and formal care are complementary. In this thesis, the interaction effect is also included in the model. As a result of the analysis, informal care and nursing formal care, which requires high knowledge and skills, are found to be complements. However, if an individual cannot make any activity on her own (rare cases of extreme disability) formal and informal care are found to be substitutes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Bakım, Bakıma muhtaç kişiler, Ekonomik değerlendirme, Ekonomik ilişkiler, Enformal ilişkiler, Panel veri modelleri, Sağlık hizmetleri, Yaşlı bakım hizmetleri, Yaşlılar, Economics, Health Care Management, Maintenance, Person in need of nursing, Economic evaluation, Economic relations, Informal relations, Panel data models, Health services, Aged care services, Elderly
Alıntı