Betonarme Yapıların Deprem Performansının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tuncer, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, betonarme binaların deprem performanslarının deprem yönetmeliğinde tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle belirlenmesi üzerine düzlem çerçeve modeli ele alınarak ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın devamında 2007 deprem yönetmeliğine göre tasarımı yapılan yapının, tasarım depremi ve en büyük deprem etkisi altında yapısal performansı incelenmiştir. Bu doğrultuda tez kapsamında öncelikle doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemlerinin genel ilkeleri ve dayandığı kabuller hakkında bilgi verilerek, malzeme bakımından doğrusal olmayan sistemlerinin iç kuvvet-şekildeğiştirme bağıntıları ve plastik mafsal hipotezi açıklanmıştır. Daha sonra iki sayısal çalışma yapılmıştır. İlk olarak, deprem yönetmeliğinde tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan tüm yöntemlerin düzlem çerçeve modeli üzerinde detaylı incelemesi yapılmıştır. İkinci olarak, Deprem Yönetmeliği’ne göre tasarımı yapılan betonarme binanın, “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi”, “Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” ve “Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz” yöntemleri ile performans değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, söz konusu üç yöntemin sonuçlarının karşılaştırması yapılarak yorumlanmıştır.
In the scope of this thesis, the seismic performance of reinforced concrete buildings are analyzed in detail with a plane-frame model comparing the results using linear and non-linear models. After on, the building’s structural performance is evaluated under the maximum and design earthquake loading. At this direction, information about linear and non-linear calculation methods’ general principles and assumptions are given with the internal force and deformation compability of non-linear systems with regard to the material in the content of this thesis. Afterwards, two numerical examples are done. First of all, a detailed study about all of the linear and non-linear methods given in seismic code are carried out on a frame-plane model. Secondly, a reinforced concrete designed appropriate to the seismic code is evaluated by following the “Equivalent Seismic Load Method”, “Incremental Equivalent Seismic Load Method” and “Nonlinear Time History Analysis” evaluation methods. At the end of the study, the results achieved in this study are explained by comparing the examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Doğrusal Analiz, Doğrusal Olmayan Analiz, Performans Değerlendirmesi, İtme Analizi, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi, Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz, Linear Analysis, Nonlinear Analysis, Earthquake Performances Of Reinforced Concrete Buildings, Pushover, Incremental Equivalent Seismic Load Method, Incremental Response Spectrum Analysis, Nonlinear Time History Analysis
Alıntı