Türkiye De Konut Finansmanı Mortgage Konusunun İlgili Yasa Tasarısı Çerçevesinde İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Selimoğlu, Alper Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Konut finansmanının amacı, konut satın almak isteyenlere, kendi konutlarını satın almak için ihtiyaç duydukları fonları sağlamaktır. Özellikle gelişmiş ülkelerde uzun zamandır kullanılan sistem ‘Mortgage’ dır. Sistem konut gereksiniminin karşılanması için bireylere ipotek teminatı karşılığında uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi sağlarken, teminata alınan gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesi yoluyla finansman kuruluşlarının bilançolarında atıl kalmasını önlemektedir. ‘Mortgage’ sisteminin ülkemizde kurulması için 2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan “Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı” halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşmayı beklemektedir. ‘Mortgage’ teriminin karşılığı olarak SPK tarafından ‘Konut Finansmanı’ terimi kullanılmaktadır. ‘Mortgage’ sisteminin konuşulmaya başlanması bile çok büyük beklentiler yaratmıştır. Bu çalışmadaki temel amaç, tüm toplum kesimlerde yoğun bir biçimde konuşulan ‘Mortgage’ (Konut Finansmanı) yasasının çıkması ve sistemin altyapısının kurulmasıyla birlikte konut finansmanı sorununun çözümüne yönelik ne tür gelişmeler olacağının araştırılması ve bunun konut gereksinimi içinde bulunan kesimlere ne faydalar sağlayacağının tartışılarak değerlendirmelerde bulunulmasıdır. Etkili bir konut finansman sistemi, hem bireylerin konut ihtiyacının karşılanması hem de inşaat ve finans sektörleri ile bunlarla ilişkili sektörlerin sağlıklı gelişimi açısından kilit öneme sahiptir. Konut finansmanı sorununun çağdaş finansal yöntemlerle çözümü, konut sahipliğinin artırılmasının getirdiği olumlu sosyal etkilerin yanı sıra, ekonomik kalkınmaya ve planlı kentleşmeye de olumlu etkilerde bulunmaktadır.
The goal of Housing Finance is to provide home buyers with the funds required to purchase their own homes. Especially in the developed countries, “Mortgage” is the system that is being used for a long time for housing finance purposes. Mortgage provides individuals with long-term and low-interest loans, taking their property as collateral, which are then securitized in secondary markets and gain an economic values instead of staying inactive at fund providers’ balance sheets. Capital Markets Board has drafted a Draft Law for Housing Finance in 2005 in order to set up the mortgage system in Turkey. The Draft Law is being debated at the National Assembly waiting for approval. Capital Markets Boards suggests the term “Housing Finance” to be used in place of the word “Mortgage”. Just the talks of mortgage system have led to great expectations in the country. The main goal of this study is to research on the deveopments that could resolve housing finance problems and to elaborate on the benefits that people with housing finance needs will derive with the Housing Finance Law and the establiashment of the mortgage system. A well-functioning housing finance system is crucial for meeting the housing needs as well as developing the construction and finance sectors along with other related sectors. Resolving the issues related to housing through contemporary financing methods have positive impacts on economic development and planned urbanization, as well as contributing to social welfare through increasing the home ownership.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
mortgage, konut, finansman, mortgage, housing, finance
Alıntı