Antalya'daki Tatil Köylerinin Açık Alan Kullanımı Açısından İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tandoğan, Okşan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması ile tatil köylerinin açık alanlarının tasarım ilkelerini, bu açık alanlardaki farklı alanların yerleşme düzenini belirlemek,açık alanların tasarımı açısından kullanıcı memnuniyetini tespit etmek ve daha sonra bu konuda yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sahip olduğu tüm avantajlar bakımından Türkiye’nin turizm potensiyelinin en yüksek olduğu ve diğer konaklama tesisleri yanında tatil köylerinin de yoğun olarak bulunduğu Antalya ve Antalya’daki tatil köyleri tez kapsamında araştırma alanı olarak seçilmiş, Antalya’daki 14 tatil köyüne yönelik inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Bu tez ‘Antalya’daki tatil köylerinin açık alan kullanımı açısından irdelenmesi’ adı altında yapılan analitik ve sosyolojik inceleme ve çalışmaların sonucunda oluşmuştur. Mimarlar ile yapılan görüşmeler ile tatil köylerinin tasarımını yönlendiren tasarım ilkelerinin saptanması, tatil köylerini oluşturan farklı açık alanların arazi üzerindeki genel yerleşim düzeninin ve tatil köylerinin açık ve kapalı alanlarının hesaplanarak kişi başına düşen açık alan miktarının belirlenmesi çalışmanın analitik bölümünü oluşturmaktadır. Tatil köylerinden genel beklentilerin belirlenmesi için 100 kişi ile yapılan anket çalışması Salima Tatil Köyü ve Majesty Club Kemer örnekleri üzerinde kullanıcı memnuniyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan anket çalışması ise çalışmanın sosyolojik bölümünü oluşturmaktadır. Tüm bu çalışma ve incelemeler doğrultusunda ortaya çıkan bulgular değerlendirilerek birtakım sonuçlara varılmıştır. Tez sonucunda varılan sonuçlar kısaca şöyle sıralanabilir: Mimarlarla yapılan görüşmeler ile elde edilen tasarım ilkeleri ve yapılan anketlerin ortaya çıkardığı bulgular birbirini desteklemekte, yani tatil köyü tasarım ilkeleri kullanıcılar tarafından da kabul edilmektedir. Birçok tatil köyünün, kış turizmine hizmet verebilmek amacıyla otel bloğu yapmayı planladıkları öğrenilmilştir. Bu durum ve tatil köylerinde yapılan revizyon işlemleri, tatil köylerinde yeşil alan miktarının azalmasına, betonlaşmanın artarak yeşil alanların önüne geçmesine sebep olacağı/olduğu tespit edilmiştir. Bu da, şayet bu süreç devam ederse, tasarımcıların ortaya koyduğu tasarım ilkelerinden gittikçe uzaklaşılacağını, bu durumda da kullanıcı memnuniyetinin azalacağını ortaya koymaktadır.
In this thesis survey, investigation of the holiday villages’s open spaces aims that determination holiday villages’s open spaces design principles and plans of these areas, establishment user’s pleasures about open spaces of villages, and than make source for other investigations concerning this subject. For this aim, Antalya and holiday villages in this area, which have the biggest potential in the Turkey many of other accomations village, were choosed. In this thesis concept and fourteen holiday villages in this area were investigated. This thesis was prepared by using results of analytic and social analysis, under ‘investıgatıon on the use of open spaces of holiday villages in Antalya’ title. Analytic part of this research consists of; interviews with architects to determine design principles of holiday villages and land use of different open spaces in holiday villages. In addition, area of close and open spaces and area of open space per person were calculated. Social part of this research contains; questionnaires with 100 people to determine general expectations about holliday villages and determination of user pleasures in Salima Holliday Village and Majesty Club Kemer. In conclusions, these resarchs were made by using datas which were obtained from all examinations. These conclusions as follows; Interviews with architects, obtained design principles and questionnaire results support eachother so holiday resort design criterias are also accepted by users. Many of holiday resorts want to build hotel blocks to provide ‘winter tourism’ opportunities. If this plan is realized by some revisions, green area will decrease in the resorts. As a matter of fact, in some holiday resorts was occurred. This research determines that, if this process continue, designers’ design principles may be damaged and in this situation, pleasure of users will decrease.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Turizm, Konaklama Tesisleri, Tatil Köyleri, Antalya, Açık Alan Tasarımı, Tourism, Accomodation Foundations, Holiday Villages, Antalya, Open Space Design
Alıntı