Hersek Deltası'nda Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova Segmenti Üzerinde Paleosismolojik Çalışmalar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kozacı, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Bu çalışmada paleosismoloji yöntemi ile Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Hersek Deltası'ndaki fay geometrisi belirlenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında stereografik hava fotoğrafları incelenmiş, mikrotopografya haritalarından sayısal yükseklik haritaları elde edilmiş, inceleme alanının jeoloji ve jeomorfoloji haritaları yapılmış, delta üzerinde VLE ve sismik yansıma jeofizik yöntemleri uygulanmış, fay kazıları yapılmış, inceleme alanının arkeosismoloji ve dendrosismoloji potansiyeli. değerlendirilmiş, elde edilen veriler için yan elastik uzayda sonlu elemanlar kullanarak deformasyon modellemeleri yapılmıştır. Tüm bu araştırmalar sonucunda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Hersek Delta' sının doğusunda sola sıçrama yaptığı ve inceleme alanındaki morfolojiyi bu şekilde oluşturduğu ortaya konmuştur.
In this study, the fault geometry of the North Anatolian Fault Zone on the Hersek Peninsula was studied using paleoseismological technicques. The scope of the work includes; interpretation of stereographic air photos, creating digital elevation maps using microtopographical maps, mapping the geology and geomorphology of the study area, using VLF and seismic reflection geophysical technicques, trenching, evaluation of the archeoseismological and dendroseismological potentials of the study area and deformation modelling in half elastic space with finite elements using the data acquired during these studies. The evaluation of the information gathered as a result of these studies enlights that North Anatolian Fault Zone continues to the west of Hersek Peninsula making a restraining stepover east of the delta which forms the recent morphology.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
Jeoloji Mühendisliği, Hersek Deltası, Kuzey Anadolu fay zonu, Paleosismoloji, Geological Engineering, Hersek Delta, North Anatolian fault zone, Paleoseismology
Alıntı