Organik Işık Yayan Cihazlarda Kullanılmak Üzere Okzadiazol İçeren Konjuge Bileşiklerin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gülçür, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1990 yılında Friend, indiyum kalay oksit (ITO) ve alüminyum elektrotların arasında olan saf poly(p-fenilen vinilen)’in yeşil elektrolüminesans cihazını bulmuştur. Bu buluş organik ışın saçan cihazların gelecekte ticari uygulamalarına vesile olmuştur. Son 20 yıldır organik ışık yayan diotlar (OLED), düz kare ekranlarda katot ışını tüplerinin (CRT) ve sıvı kristallerin (LCD) yerini alacak olması nedeniyle çok popüler olmuştur. Elektrolüminesans; elektrik alandaki bir malzemeden saçılan ışıktır ve 1960’larda antrasenin tek kristal yapısında ilk olarak gözlenmiştir. Bu tip organik kristallerden kazanılan yüksek kuantum verimine rağmen yüksek voltaj kullanımı, kristal kalınlığının fazla olması ve elektrik temas kalitesinin düşük olmasından dolayı herhangi bir uygulamada kullanılmamıştır. İlerleyen yıllarda bu yeni teknolojiyi ticarileştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Günümüzde ise OLED’ler yavaş yavaş hayatımızdaki yerini almaktadır. OLED’lerin düşük güç tüketimi, görüntü sistemlerindeki mükemmellik ve OLED üretimi ve geliştirilmesi için yapılan yatırımların büyüklüğü nedeniyle kısa bir süre sonra piyasadaki yüzde diliminin giderek artması beklenmektedir. Bu çalışmada organik ışık yayan cihazlarda kullanılmak üzere okzadiazol içeren konjuge organik malzemeler sentezlenmiştir. Piridin ve okzadizol içeren organik malzemelerin konjugasyonunu arttırmak amacıyla fenil, naftil ve antrasen grupları bağlanmıştır. Sentezlenen malzemelerin yapıları NMR spektroskoisi ile aydınlatılmış, UV ve floresans özellikleri incelenmiştir.
In 1990 Friend and co-workers described a green electroluminescent device based on a layer of pure conjugated poly(p-phenylene vinylene) (PPV) placed between indium tin oxide (ITO) and Al electrodes. The device efficiency and relatively turn-on voltage promised commercial applications in the near future. During the last two decades organic light-emitting diodes (OLEDs) have attracted considerable interest owing to their promising applications in flat-panel displays by replacing cathode ray tubes (CRTs) or liquid crystal displays (LCDs). Electroluminescence is the emission of light from materials in an electric field, and in the 1960’s this phenomenon was observed from single crystals of anthracene. Despite the high quantum efficiency obtained with such organic crystals, no application has emerged. Incoming years, a lot of work on this subject have been carried out for commercialization of this technologhy. And OLED technology is still developing. Nowadays, OLED’s are taking part in our lifes. It is expeted that, because of low power consumption, perfect display quality of OLEDs and investmets on R & D of OLED display tecnology, OLED’s will be taking a big part of percentage in the near future. In this work, we aimed to synthesize oxadiazol and pyridine derivatives to examine the usage in OLEDs. To extend the conjugation of pyridine and oxadiazole funtions containing compounds, we substitued the backbone with phenyl, naphtyl and anthryl groups. Synthesized compound’s structures were proved by NMR and MS spectroscopy. And absorption and emission properties studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
OLED, Organik Işık Saçan Diyot, Okzadiazol, Elektrolüminesans, OLED, OrganicLight Emitting Diode, Oxadiazole, Electroluminescence
Alıntı