Bir Hazır Giyim Firmasında Süreçlerin Analizi Ve İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şener, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada bir hazır giyim firmasının tüm süreçleri incelenmiş, süreç analizleri ile süreçlerdeki hatalar, verimsiz uygulamalar tespit edilmiş, alternatif süreçler yaratılmıştır. Bu amaçla, bir ürünün tasarımcının zihninde canlanmasından mağazada son kullanıcıya satışına, kullanıcıdan hatası nedeni ile iade olmasına kadar tedarik zinciri dahilindeki tüm aktiviteler süreçlerle incelenmiş ve analiz edilmiştir. Her bir süreç tanımlanmış, süreç akış şemaları ile iş akışları ifade edilmiş, kritik süreçler tespit edilmiş, süreçlerdeki hataların giderilebilmesi için alınması gereken tedbirler belirtilip alternatif süreçler yaratılmıştır. Alternatif süreçlerin uygulanabilmesi için hazır giyim firmasının kısa vadede yapması gereken yatırımlar, revize etmesi gereken stratejiler ve yeniden yapılandırması gereken süreçler belirtilmiştir.
In this study the processes of a retail of textile firm are investigated. By process analysis, faults and ineffective applications at processes are determined, alternative processes are created. For this target, from imagination of a product in a designer’s mind to retailing it to costumers, even return of the product because of its fault, all the activities of supply chain are investigated and analyzed by processes. All the processes are defined; work flows are expressed by process flow charts, critical processes are stated. Precautions needed to be taken to prevent from the process faults are stated and new alternative processes are created. In able to practice these alternative processes; new investments needed to be done, strategies needed to be revised and processes needed to be reorganized in a short-term are determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Hazır Giyim, Süreç Analizi, Retail of Textile, Process Analysis
Alıntı