İstanbul Boğaziçi Anadolu Yakası Kıyı Meydanları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kızılkaya, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Kamusal mekanlar, kamusal yaşamın desteklendiği alanlar olmaları ve kenti tanımlamaya yardımcı olacak etkinlikleri içermeleri dolayısıyla kent mekanlarının en önemli parçalarıdır. Kamusal alanların en belirgin özelliği hareketin özgürlüğü ve insanları biraraya toplayarak,onu paylaşanlarda kente ait olma hissini güçlendirmesidir. Kentsel ortak mekanlardan olan meydanlar, yüzyüze iletişim için geniş bir fırsat alanı sunan, şehir ve toplum kimliğinin oluşumunda en etkili şehirsel mekan elemanıdır. Bu çalışmada, meydanların kamusal ortak yaşama katkıları gözönünde bulundurularak, kamu kullanımlı kentsel alanlarda meydanların fiziksel-tipolojik yapıları, kullanım amaç ve biçimlerinin saptanarak, algılanması ve imgesel değerlendirilmesi ile bağıntılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Kamusal bir mekan olarak meydanların algılanması ve tanımlanmasında, deneklerin cinsiyet, eğitim ve İstanbul’daki yaşam süreleri uzunluğuna bağlı olarak farklı değerlendirmelere dayalı sonuçlar ortaya çıkacağı varsayım olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma alanı, Boğaziçi Anadolu Yakası Sahil Yolu ile Beykoz ve Üsküdar’ın sınırladığı kıyı şeridi üzerinde yer alan meydanlar olarak belirlenmiştir. Amaç doğrultusunda çalışma alanı içinde imgesel, tipolojik ve arazi kullanıma yönelik analiz olmak üzere, 3 ana kısımdan oluşan fiziksel analitik çalışmalar ve fiziksel özelliklerin, meydan kullanıcıları üzerindeki algısal etkilerini ölçmeye yönelik olarak anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma sonucu, varsayım; İstanbul’daki yaşam süresi uzunluğu ve cinsiyetin meydanların farklı tanımlanmasına etkisinde kanıtlanmamış, eğitim durumunun etkisinde kanıtlandığı görülmüştür. Cinsiyet durumunun, meydan mekanının daha canlı kullanılmasına yönelik önerilerde etkili olduğu varsayımı ise kanıtlanmamıştır. Ancak, eğitim durumunun ve İstanbul’daki yaşam süresi uzunluğunun, meydan mekanının daha canlı kullanılmasına yönelik farklı öneriler geliştirilmesinde etkili olduğu varsayımı kanıtlanmıştır. Ayrıca, Boğaziçi Anadolu Yakası kıyı meydanlarının tanımlanmasında, meydan yakın çevresindeki kullanımlara oranla kentsel imaj ögelerinin daha etkin olduğunu görülmüştür.
Public places are the most important parts of the city places since they are the places which supports public life and they are containing the activities which help to identify the city. Identification of the people living in the city with the environment they are living depends on the qalities public places serve. As a common urban places, squares are the most effective part of the urban places information of the identify of the city and peple, which give th,e opportunity of the face-to-face communication. İn this study, it is aimed to put forward the relation of physical-typological structure of the sqares in public use urban areas by pointing out the aims and the types of the usage, with perceiving and imaginational evaluation by concerning the contrubution of sqares to public comman life. It is assume that there would be different results on definition and perceiving of the squares as an urban area, depending on the sex, education and duration of living in Istanbul of the square users. Regarding this, the study area is defined as the squares which are on the coast line surround by Bosphorus Anatolian Side Coast Road with Beykoz and Üsküdar. On the way of the objectives, in the study area, physical analytic studies have been made in three main parts: imagionational, typologic and land use analyses. As a second step, a public survey had been done in order to measure the perceptional effects of the physical characteristics on the squares users. The results show that the assumption is not proven in the effects of length of duration of living in Istanbul and sex in describing squares, where as, it is proven in the effect of educational status. The assumption “sex is effective on suggestions regarding more active usage of the squares” is not proved. On the other hand, the assumption, “educational status and length of living in Istanbul is effective on generation of different suggestions regarding more active usage of the squares” is proved.In addition to this, it is observed that the urban imaginational elements are more effective comparing to usage areas near to the squares in the study area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
meydanlar, çevresel ögeler, Boğaziçi, squares, environmental elements, Bosphorus
Alıntı