Katı Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Depolanmasının Maliyet Bazlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-19
Yazarlar
Kaynak, C. Gonca
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, katı atıkların karışık ve ayrık olarak (geri kazanımlı ya da geri kazanımsız) değişik kapasiteli araçlarla toplanması hallerinde, toplama ve depo sahasına taşınma süreleri belirlenmiştir. Kaç km’ye kadar aktarmalı ve aktarmasız depolamanın yapılabileceği konusunda bir karara varabilmek için aktarma istasyonunun farklı noktalara kurulma ihtimali değerlendirilmiştir. Daha sonra, toplama ve taşıma maliyetleri be1irlenmiş ve mukayeseleri yapılmıştır. Düzenli depolama ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile aktarma merkezleri ilk yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Çalışmada geliştirilen hesap metodu, Kahramanmaraş ve Tokat katı atık projelerine uygulanmıştır. Bundan başka; bu çalışma kapsamında nüfusu ya da oluşturduğu katı atık miktarı bilinen bir yerleşim merkezinin toplama, taşıma ve düzenli depolama maliyetini hesaplayan bir program oluşturulmuştur ve Kahramanmaraş ve Tokat verilerine göre değerlendirilmiştir.
In this study, collection and transportation durations of solid wastes both mixed and seperated (with or without recycling) with vehicles of different capacitites, were determined. Possibility of establishing transfer stations in order to determine the limit of distance for landfilling with or without transfer stations was evaluated. Then, collection and transportation costs of solid wastes were determined and compared. Investment and operational costs of sanitary landfilling and transfer stations were calculated. Calculation method was used for was used for Kahramanmaraş and Tokat. Furthermore, within this study, the total cost for collection, transportation and landfilling of wastes of a city that of population or total solid waste amount that is known, was calculated via the program and Kahramanmaraş and Tokat cities’ data was examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Katı atık, toplama maliyeti, taşıma maliyeti, aktarma istasyonu, düzenli depolama, Solid waste, collection cost, transportation cost, transfer station, sanitary landfill
Alıntı