İnşaat Projelerinde Sözleşme İdaresi Ve Türk Kamu Mevzuatında İnşaat Sözleşme İdaresi Görev Ve Konularının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Taşoluk, Taşkın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ile, inşaat sözleşme idaresi görev ve konuları detaylı şekilde açıklanmış, Türk kamu mevzuatında, inşaat sözleşme idaresi görev ve konuları irdelenmiş ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. İnşaat sözleşme idaresi görev ve konuları, inşaat sözleşme idaresi, roller, sorumluluklar ve iletişim, inşaat öncesi aktivitelerde inşaat sözleşme idaresi, toplantılar, yüklenici teslim belgeleri, saha ziyaretleri, gözlem ve denetim, kalite güvencesi ve kalite kontrol, sözleşmelerin açıklanması, değişiklikler ve alternatifler, hak talepleri ve anlaşmazlıklar, ölçümler ve hakediş, iş bitimi ana başlıkları altında toplanmıştır. Türk kamu mevzuatında inşaat sözleşme idaresi görev ve konuları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde,Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar sonucu, inşaat sözleşme idaresi görev konularının, Türk kamu mevzuatında yeteri kadar ele alınmadığı büyük oranda eksik olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 12 inşaat sözleşme idaresi konu başlığının mevzuatta değinilmediği görülmektedir. 11 konu başlığının çok zayıf şekilde mevzuata değinildiği ve yeniden bu konu ve görevlerin tanımlanması gerektiği anlaşılmaktadır 10 konu başlığında düzenleme gerektirdiği anlaşılmaktadır. 6 konu başlığın da ise mevzuatta tanımlanarak yer aldığı görülmektedir. Sonuç olarak Türk kamu mevzuatında inşaat sözleşme idaresinin gelişimi ve eksikliklerin tamamlanması için düzenlemelerde değişikliklerin yapılması, ihtisaslaşmış kurum ve enstitülerin oluşturulması, kamu inşaatları için saptanan bu tespitler ve eksikliklerin özel inşaatlar için de geçerli olduğu düşünülerek, özel inşaatlar için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, uzman eleman sağlanması için eğitim ve kariyer çalışmalarının oluşturulması gerekmektedir.
The purpose of the thesis is to focus on the construction contract administration, define and explain its responsibilities, roles and subject in both literature and Turkish construction regulations and documents. The other goals are to evaluate construction contract administration in Turkish public construction and determine solutions. The roles, responsibilities and subjects of construction contract administration are defined and explained with ten subjects. These are construction contract administration, roles, responsibilities and communication, preconstruction activities, meetings, submittals, site visits, observation and inspection, quality assurance and quality control, interpretations, modifications and substitutions, claims and disputes, measurements and payments and project closeout. The construction contract administration participants responsibilities and subjects are stated in Turkish construction industry regulations, 4735 The public Procurement Law, General Condition of Construction Contracts, Public Work Test and Acceptance Guidance, and Construction Inspector’s Control Guidance. The subjects of construction contract administration are not as much as necessarily placed in Turkish construction regulations and they are needed to be completed and rewritten. 12 of them are not stated, 11 of them are placed very weakly, 10 of them is needed to be reorganized and 6 of them is defined well in the regulations. As result of the thesis, to development of construction contract administration in Turkish public construction industry is needed to change and improve all regulations related construction, to found institute and organizations, make laws and regulations for private construction sector, to set up courses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşme İdaresi, İhale, Kamu Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Kamu İhaleleri, Construction Contract, Construction Contract Administration, Procurement, Public Procurement Law, General Conditions of Construction Contracts, Public Work Procurements
Alıntı