Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-29
Yazarlar
Gönül, Belgin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezi, Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi’nde bulunan Sadullah Koloğlu İlkokulu binası için restorasyon projesi geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada yapının mevcut durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapı, II. Meşrutiyet ile başlayan ve 1910’lu yıllarda Osmanlı Devleti’nin pek çok kentinde inşa edilen eğitim ve kamu yapılarında etkisini hissettiren I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın bir temsilcisidir. Eğimli bir arazide, geniş bir avlu içerisinde bulunan okul binasının, 1914 yılında Kaymakam Sadullah Koloğlu’nun vasıtasıyla başlayan ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen inşaatı, Pınarhisar ve çevresinin bu dönemde uğramış olduğu saldırılar ve işgaller dolayısıyla kısa sürede bitirilememiştir. Okulun bütün malzemesi ve yapım masrafları halk bağışları ile karşılanmştır. Trakya’nın kurtuluşundan sonra gündüz okulu olarak kullanılan yapıda, çevresine inşa edilen ek mekanların desteği ile günümüze kadar aktif olarak eğitim ve öğretime devam edilmiştir. Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı, araştırma ve çalışma yöntemleri açıklanmaktadır. İkinci bölümde, Sadullah Koloğlu İlkokulu’nun bulunduğu Pınarhisar İlçesi’nin coğrafi konumu ve bölgenin tarihsel, sosyal ve ekonomik gelişimi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde bölgede geçmişten günümüze eğitim anlayışı ve eğitim yapıları araştırılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde yapının konumu, tarihçesi, mimari ve genel özellikleri incelenmiş ve yapının tüm mekanları, cepheleri, yapı elemanları, strüktür ve malzemeleri, yapıdaki bozulmalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Beşinci bölümde yapının restitüsyon sorunları üzerinde durulmuş, bölgede bulunan aynı dönemlere ait eğitim yapıları incelenerek, restitüsyona ışık tutacak benzer nitelikler aranmıştır. Eski fotoğraflar ve veriler doğrultusunda hazırlanan plan, cephe ve vaziyet planı restitüsyon projesi ele alınmıştır. Altıncı bölümde restorasyona ilişkin önerilere yer verilmiştir. Yapının ilköğretim okulu işlevini tam olarak yerine getiremediği ve yetersiz kaldığı düşünülerek işlev değişikliği önerilmektedir. İhtiyaçları tarihi bir binanın kullanımı açısından daha az müdahale gerektiren, farklı nitelikteki bir eğitim kurumu olarak kullanılması amaçlanmıştır. Tüm araştırmalar, ölçümler ve çizimler sonucunda oluşturulan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden elde edilen bulgular tezin sonuç kısmında değerlendirilmiştir.
This thesis intends to develop the restoration project of Sadullah Koloğlu Primary School located in Pınarhisar, Kırklareli. In this study, the documentation of the existing building, research of its historical evolution and exploration of the intervention stages are aimed. The school is an example of the First National Architecture movement, which affects the public and educational buildings of The Ottoman Empire in 1910’s. The construction of this school that is located on a sloping land in a large courtyard is initiated by the local governor Sadullah Koloğlu and achieved with public donations. The construction took a long time because of the invasion and attacks that happened in Pınarhisar and nearby. After the liberation of Thrace, the building is used as a daytime school and by the construction of some additional buildings; the school remained active up to the present day. The main purpose and the procedure of the research are being explained within the first chapter of the thesis. At the second chapter, geographical location of Pınarhisar and historical, social, economical development of the region are being discussed. The third chapter contains the design principles of the educational buildings in the region. The location, architectural features of the building, all spaces and elements and the deteriorations are exposed in detail in the fourth chapter. The fifth chapter deals with reconstitution issues by making comparisons with contemporary educational buildings. The reconstitution project consisting of plans, elevations and site plan drawings are prepared by making use of old photographs and other evidences. In the sixth chapter, proposals are made about the restoration and re-use. As the building is inadequate for being used as a school, its a functional change is recommended. The new function of the building, requiring less intervention, consists of an educational institution involving local woman. The findings and results of the survey, reconstitution and restoration projects are evaluated at the end of the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Kırklareli, Pınarhisar, Sadullah Koloğlu, ilkokullar, restorasyon, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, Kırklareli, Pınarhisar, Sadullah Koloğlu, primary schools, restoration, First National Architecture Movement
Alıntı