Kktc Yeşilköy Havzasının Hidrojeolojik Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kulak, Rifat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma KKTC’nin kuzeydoğusunda Karpaz Yarımadası’nda içme suyu’nun temin edildiği Yeşilköy akiferinin mevcut durumunu ve eğer önlem alınmaz ise ileride ne halde olacağını gösteren 3 Boyut (3B) modelinin hazırlanması için yapılmıştır. Akifer alanı yaklaşık 16 km2’dir. Bölgede görülen iklim tipik bir Akdeniz iklimidir. Yazları uzun ve kurak, kışları kısa ve yağmurludur. Yıllık ortalama sıcaklık 19,3ºC’dir. Yaz ortası sıcaklık 26,5ºC üzerinde seyretmektedir. En soğuk aylarda ise 11,7°C’dır. Kışın hava oldukça yumuşaktır ve yıllık ortalama 483,2 mm. yağmur düşmektedir. İnceleme alanının temelini Oligosen-Miyosen yaşlı Değirmenlik Grubu’na ait geçirimsiz fliş karakterindeki marn’lar oluşturur. Bunun üzerine transgresif-regresif döngüler sonucu Pliyosen-Geç Kuvaterner yaşlı Mesarya Grubu ve Geç Kuvaterner dolgu sekileri’ne ait kumtaşı, kalkaranit ve ikincil kireçtaşları açılı bir uyumsuzlukla gelmektedir. Bu birim bölgedeki akiferi oluşturur. Bu birim üzerine Kuvaterner-Holosen yaşlı güncel çökeller uyumsuz bir şekilde gelir. Altta geçirimsiz, üstte yarıgeçirimli birim akiferin serbest bir akifer olduğunu gösterir. Akiferin beslenmesi yağıştan sızma ve sulamadan süzülmelerle olmaktadır. Akiferden boşalım ise suni çekim ile olmaktadır.
The aim of this study is to prepare a 3 Dimensional (3D) hydrogeologic model of the Yeşilköy aquifer which is the main source of the public supply at the Karpaz Peninsula of the Northern Cyprus. This aquifer has a surface area of nearly 16 km2. The investigated area has typical Mediterranean climate characteristics with long and dry summer season and warm and rainy winter season. Average temperature is 19.3ºC. Maximum and minimum average temperatures are 26.5ºC and 11.7°C, respectively. The average annual total precipitation is 483.2 mm. The basement rock of the study area comprises the Oligocene-Miocene impermeable Değirmenlik group that made up of flysch and marl. This formation is overlain by the Pliocene-Late Quaternary Mesarya group and Late Quaternary sediments, comprising sandstone, calcarenite and limestone. These formations constitute the main aquifer of the region. This aquifer is overlain by the Quaternary- Holocene alluvium forming an unconfined aquifer. Recharge of the aquifer is from precipitation and irrigation. The main discharge of the aquifer is by pumping groundwater from wells besides evaporation and flow to the sea.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
hidrojeoloji, modelleme, karpaz, kktc, hydrogeology, modelling, karpas, trnc
Alıntı