Kobi’lerde Endüstri Mühendisliği Ve Uygulama Örnekleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yazıcı, Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
20.yy’da küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)’lerin küreselleşen dünyada ayakta kalamayıp yok olacakları ve onların yerini ise büyük şirketlerin alacakları tahmini yapılmaktaydı. Fakat bunun aksine KOBİ’ler önemlerini arttırarak 21.yy’a girmiş bulunuyorlar. Bunun nedenleri, KOBİ’lerin niçin bu kadar önemli oldukları ve ekonomi açısından önemlerini açıklayarak teze giriş yapılmakta. Bunun sonrasında KOBİ’lerin yapıları itibari ile sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlardan bahsedilmektedir. Mevcut durumda Türkiye’de KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar ve bunlar için sunulan bir takım çözümler ile devam ediliyor. Geleceğe yönelik olarak bakıldığında KOBİ’lerin sahip olduğu üretim planlama ve kontrol, kalite, maliyet yönetimi, verimlilik, yönetim ve organizasyon gibi konulardaki sorunlar hakkında çözüm getirebilecek endüstri mühendisliği disiplinin katabilecekleri gösterilmeye çalışılıyor. Bunun için hem KOBİ’lerin bu konularda yaşadığı sıkıntılar ile bunlara sunulan çözümler hakkında bilgi veriliyor hem de yapılan uygulamalardan örnekler veriliyor. Sonuçta ise KOBİ’lerin yaşadığı sorunların endüstri mühendisliği disiplini içerisinde yer aldığı düşüncesinden yola çıkarak yapılan çalışmaların da gösterdiği gibi KOBİ’lerde endüstri mühendislerinin gereğinden ve bu endüstri mühendislerinin nasıl çalışmaları ve hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiğinden bahsederek tez sonuçlandırılıyor
In 20.century, it is estimated that small and medium sized companies (SMSC) will be disappeared and big sized companies will be succeeded instead of them. Unfortunately, SMSC entered to 21.century by increasing their importance. The thesis begins with explanation of the reasons of that situation, why are SMSC how important and what is economic importance of SMSC. Then, it is mentioned that SMSC has some advantages and disadvantages because of their organizational structure. It continues with SMSC which are in Turkey have some problems in existing situation and a few solutions gave to those problems. It is tried to show when it is thought about future, what solutions industrial engineering discipline gave about SMSC’s problems which are about production planning and control, quality, cost management, productivity, management and organization. Because of that, both information is gave about SMSC’s problems and suggested solutions and examples from applications are gave. In final section, it is mentioned about decision support systems and advantages for industrial engineering works and SMSC. In conclusion, it is started out that SMSC’s problems are subject of industrial engineering discipline and applications show that industrial engineers are necessary for SMSC. And it is finished by mentioning about how should industrial engineers works in SMSC and which qualificaitions should they have for SMSC.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
KOBİ, Endüstri Mühendisliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Üretim Planlama, Maliyet Yönetimi, Kalite, İş Etüdü, Organizasyon, İnsan Kaynakları, Karar Destek Sistemleri, Değişim, SMSC, Industrial Engineering, Small and Medium Sized Companies, Production Planning, Cost Management, Quality, Work Study, Organization, Human Resources, Decision Support Systems, Change
Alıntı