İstanbul'da Otomobil Kullanımının İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-11
Yazarlar
Çidimal, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Haziran-Temmuz 2009 dönemi içerisinde, İstanbul’da yaşayan ve aktif otomobil kullanıcısı olan katılımcılarla yapılan anket sonucu elde edilen veriler ışığında, kullanıcılara ait sosyo-ekonomik koşullar ve kullanıcıların otomobil kullanım bilgileri ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Regresyon analiz yöntemi ile İstanbul içi otomobil kullanımının, kullanıcılara ait gelir, yaş, ev sahipliği, çocuk sahipliği, cinsiyet, eğitim seviyesi, medeni durum, otomobil sahipliği, çalışma şekli ve evde diğer otomobile sahip olma durumu gibi değişkenlere bağlı olarak nasıl şekillendiği belirlenmeye çalışılmıştır. Kullanıcı değişkenlerine ait veriler, İstanbul içerisinde Sirkeci-Harem ve Pendik-Yalova feribot hatları ile İstanbul’un değişik ilçelerinde ve toplamda 28 ayrı ilçede yaşayan ve rastgele seçilmiş 362 otomobil kullanıcısı ile birebir görüşme ile yapılan anketler sonucunda toplanmıştır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde, otomobil kullanımına ilişkin dünyada yapılmış çalışmalar ve oluşturulmuş modeller hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, İstanbul içerisindeki otomobil kullanıcılarının sosyo-ekonomik koşullarına göre dağılım bilgileri, İstanbul içi otomobil kullanımı bilgileri ve otomobil kullanımının, kullanıcıların sosyo-ekonomik koşullarından nasıl etkilendiğinin belirlenmesine yönelik yapılan model araştırması hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise sonuç ve öneriler sunulmuştur.
In this study, between the June-July 2009 period, it is tried to be achieve to find out a relationship between the car user’s socio-economic situations and their car use datas which collected with a survey made in this two mounts period. By using the regression analysing method, car useing in Istanbul is tried to be related with the user’s variables such as, budget, age, home ownership, child ownership, sex, education level, being married, car ownership, working type and the second car ownership in the home. The datas of variables of the car user’s were collected with the survyes that made at the Sirkeci-Harem and Pendik-Yalova ferry lines with 362 people who randomly selected. In the second part of this study, it is given that the information about the studies and models conducted in the world about car use. In the thirdth part, it is given that the information about how the car users saparated due to their socio-economic situations, car using informations in Istanbul and about the model study to find out how car using is shaped in Istanbul due to socio-economic situations of users. In the fourth part, there are results and suggestions given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İstanbul’da Otomobil Kullanımı, Otomobil Kullanımı, Car use in Istanbul, Car use
Alıntı