Selüloz Nanowhisker İle Güçlendirilmiş Elastomerik Nano Liflerin Elektroeğirme Yöntemi İle Üretilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-05
Yazarlar
Ayaz, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 3 farklı elastomerik polimerden (SEBS-g-MA, PS-Isoprene ve SBS) elektro eğirme yöntemi ile nanolif üretilmiştir. Elastik polimerler, elastikiyetleri ve yüksek yüzey alanları dolayısıyla yara örtücülük veya filtrasyon gibi alanlardaki potansiyel kullanım olanakları sebebiyle seçilmiştir. Elektro eğirme işleminde solvent tipi, solvent ve polimer oranı ve eğirme paramterlerinde değişikliklere gidilerek işlem optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sonraki denemelerde SEBS-g-MA polimer olarak seçilmiş ve yapıya selüloz nanowihsker (CNW) ilavesi yapılmıştır. Elektro eğirme işleminde 2 farklı uç kullanılarak (tek uç ve coaxial) bunun lif morfolojisine, mekanik ve termal özelliklere etkisi incelenmiştir. Nanolif numunelerine ek olarak kompozit film yapıları da üretilerek bu iki farklı formda malzemenin özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Son olarak CNW’nin gerek film gerekse de nanolif yapısı üzerindeki etkileri karşılıklı olarak nedenleriyle birlikte irdelenmiştir.
In this study nanofibers from 3 different elastomeric polymers (SEBS-g-MA, PS-Isoprene and SBS) have been produced with electrospinning method. Elastomeric polymers have been chosen due to their potential application areas such as wound dressing or filtration because of their elasticity and high surface area. Different type of solvents with different combinations and different production parameters have been tried to investigate the spinnability and fiber morphology of resultant nanofibers. SEBS-g-MA has been chosen as polymer matrix for the studies with CNW. 2 different nozzle type have chosen for the spinning process; single and coaxial nozzle. Effect of nozzle type on fiber morphology, mechanical and thermal properties have been investigated. Addition to the nanofiber samples, composite film structures have been produced and investigated with comparison to the nanofiber samples. Finally in both film and nanofiber structure, effect of CNW on the material properties have been investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Elastomerik polimerler, Elektro eğirme, Nanolif, Elastomeric polymers, Electrospinning, Nanofiber
Alıntı