Gemi İşletmeciliğinde Yönetimsel Süreçlerin Risk Temelli Analitik Modellenmesine Yönelik Bir Entegre Karar Destek Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-09-30
Yazarlar
Çelik, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırma Bulanık Bilgi Aksiyomu (BBA), Hata Ağacı Analizi (HAA), Analitik Ağ Süreci (AAS) ve diğer başlıca çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemlerini de içeren çok yönlü metodolojik temel üzerine bir Risk Bütünleşik Karar Destek Sistemi (RBKDS) önermektedir. RBKDS’ın temel odağı entegre yönetim sistemi (EYS)’nin süreç odaklı entegrasyonu ve gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerinin risk temelli analitik çözümü konusunda gemi işletmeciliği idarecilerini destekleyen nitel çıktılar ortaya koymaktır. RBKDS, veri tabanı yönetim sistemi (VTYS), model esaslı yönetim sistemi (MEYS), BBA esaslı model seçim ara yüzü (BBA-MSA), entegre süreç yönetim modülü (ESYM), idari karar verme modülü (IKVM) ve risk kontrol ve yönetim modülü (RKYM) gibi modüllerin yüksek bir bütünlük seviyesi ile oluşmuştur. Süreç idaresi prosedürlerinin yeniden tasarımına EYS gereksinimleri doğrultusunda karar desteği sağlamasının yanı sıra, RBKDS ayrıca olası kural uyumsuzluğu riskini de göz önünde bulundurarak yönetimsel süreçler üzerine etkin karar vermeyi sağlar.
This research proposes a Risk Integrated Decision Support System (RIDSS) based on a multi-methodological background includes Fuzzy Axiomatic Design (FAD) and Fault Tree Analysis (FTA), as well as Analytic Network Process (ANP) and other principal MCDM methods. The initial focus of the RIDSS is to reveal quantitative outcomes in order to encourage relevant shipping executives towards process-oriented integration of an integrated management system (IMS) also to enhance risk-based analytical modelling of managerial processes in shipping business. The RIDSS consists of various modules such as database management system (DBMS), model base management system (MBMS), FAD-based model selection interface (FAD-MSI), integrated process management module (IPMM), executive decision-making module (EDMM), and risk control and management module (RCMM) with a high level of integrity. Besides decision aid to redesigning of process execution procedures through IMS requirements, the RIDSS also enables an effective decision-making on managerial processes even considering the potential risk of regulatory incompliance.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Gemi işletmeciliği, Karar destek sistemi, Entegre yönetim sistemi, Shipping business, Decision support system, Integrated management system
Alıntı