Dağardı Güneyi (tavşanlı-kütahya) Ofiyoliti’ Nin Mineralojik, Petrografik Ve Petrojenetik İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bacak, Gürkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dağardı Bölgesi ve güneyinde bulunan çalışma alanı, Kuzeybatı Anadolu’ da, İzmir- Ankara Stur Zonu üzerinde yeralmaktadır. Çalışma alanının temelinde, düşük dereceli yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğramış Egrigöz Metamorfikleri yeralır. Ofiyolitik melanj, Eğrigöz Metamorfikleri’ ni bindirmeli dokanakla üzerler. Bölge genelinde ofiyolitik kayaçların yerleşim yaşı Senomaniyen-Mastrihtiyen (Üst Kretase) olarak kabul edilmektedir. Spilitik diyabazlarla, metadiyabazlar, mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve saha özellikleri açısından okyanus ortası sırt ortamı özelliği gösterirler. Metadiyabazlarda glokofan ve lavsonitin varlığı, bu kayaçların dalma olayı sırasında, YB/DS metamorfizması etkisinde kaldıklarını gösterir ve bu yaklaşık 6±2 km. basınç, 200-250 oC sıcaklık ve yaklaşık 15-20 km. derinlik koşulları gerektirir. Bazik lav ve diyabazlar, ilksel manto kaynağının %3-15’ lik tüketimi ve az oranda kısmi ergimesiyle geliştikleri belirlenmiştir. Kromit örneklerinin mikroprob analiz sonuçlarından yüksek kromlu ve demir içerikli, genelde ferrik kromit tipinde oldukları belirlenmiştir. Genel saha ve jeokimyasal özellikleri açısından kromitler, Alpin tip, podiform kromit özelliğindedirler. Ofiyolitik kayaçlar, Neotetis’ in kuzey kolunun kapanmasına bağlı olarak, bölgesel metamorfizma koşullarında, YB/DS metamorfizmasına uğramış, sonra güneye doğru ofiyolit dilimleri halinde kıtaya (Anatolidler’ in kuzeyi) bindirdikleri belirlenmiştir.
The study area in Dagardi Region and its southern zone, located in İzmir-Ankara Sture Zone in NW Anatolia. In basement of the study area, Egrigöz Metamorphic rocks affected of low degree green schist metamorphism, are found. Ophiolitic melange tectonically overlies Egrigöz Metamorpics by thrusting. In the region the emplacement age of the Ophiolitic rocks are accepted from Senomaniyen to Maastrichtian. Ophiolitic rocks, spilitic diabases and metadiabases indicate the middle ocean ridge region properties with respect to their mineralogical, petrographical geochemical and field datas. Glaucophane and lawsonite existence within the metadiabases, show us, that rocks had undergone HP/LT metamorphism during the subduction process and having a necessity conditions of 6±2 kb. pressure, 200-250 oC temperature and depth of 15-20 km. From the results of the chemical analyses of ultrabasic rock, basic lava and diabase rock patterns, formation of all rocks consist of 3-15 % percentage of mante depletion and low melting degree. According to the microprobe analyses of the chromite patterns, it was determined that the chromites have high value of iron and chromium content and generally ferric chromite in type. Properties of the chromites show the Alpin and podiform type in respect to general field apperance and geochemically comment. Ophiolitic rocks had undergone HP/LT metamorphism in the region of the northern branch of Neotethys and seen after overthrusting to the continent located at the south (North of Anatolian) by ophiolitic slabs.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bazik lav, Dağardı Bölgesi, diyabaz, jeokimya, ofiyolit, kromit, Basic lava, Dagardı Region, diabase, geochemistry, ophiolite, chromite.
Alıntı