Tekrarlı Yükler Altında Kohezyonlu Zeminlerin Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-27
Yazarlar
Erman, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dinamik basit kesme deney sistemi kullanılarak kohezyonlu zeminlerin dinamik yükler altında davranışı incelenmiştir. Dinamik basit kesme deney sistemi ile deprem, trafik, dalga, rüzgar, patlatma ve yüksek titreşimli yüklerin oluşturduğu durumlar modellenebilmektedir. Zemin numuneleri çamur konsolidasyon numune hazırlama sistemi ile laboratuar ortamında hazırlanmıştır. Homojen numunelere farklı gerilme genliği, çevrim sayısı, çevrim tekrarı ve drenaj koşullarında dinamik ve statik yükler uygulanmıştır. Numunelerin farklı koşullar altında boşluk suyu basıncı, oturma, yatay ve düşey deformasyon, kayma deformasyonu, drenajsız kayma mukavemeti ve dinamik kayma mukavemeti davranışları incelenmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen parametreler karşılaştırılarak kohezyonlu zeminlerin genel davranış tipi belirlenmiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırdığımızda, deney sistemi ile elde edilen davranış biçimlerinin diğer çalışmalar ile yakınsaklık sağladığı gözlenmiştir.
In this study, the dynamic simple shear test experimental system used to investigate behaviour of cohesive soils under dynamic loads. The situations like earthquake, traffic, wave, wind, explosion and high vibration loads can be modeled by dynamic simple shear test system. Dynamic and static loads applied to homogeneous samples with different stress amplitude, the number of cycles, the cycle repeated and drainage conditions. In different conditions, samples are investigated about, pore water pressure, consolidation, vertical and horizontal deformation, shear deformation, shear strength and dynamic shear strength. By comparing the resulting parameters of experiments, the type of general behavior of cohesive soils are determined. The comparison of the results with the other studies given in the literature, the convergence behavior observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Dinamik basit kesme deneyi, Dynamic simple shear test
Alıntı