Mega Yatlarda Gürültü Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Alaz, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada temel akustik teoremi genel bir bakış açısıyla anlatılarak, mega yatların akustik değerlendirilmesi yapılmıştır. Mega yatlar üzerinde oluşabilecek gürültünün kaynakları incelenmiş ve bu kaynaklardan farklı kompartımanlara dağılan gürültünün iletim yolları incelenmiştir. Günümüzde uygulanan çeşitli konfor klası kriterlerinin mega yatlardaki uygulamasına değinilmiştir. Mega yatlarda oluşan gürültü düzeylerinin tahmininde kullanılan yarı ampirik ve nümerik metotlar incelenmiş ve İstatistikî Enerji Analizi metodu uygulama ve algoritmalarıyla anlatılmıştır. Bir örnek çalışmada farklı kompartımanlarda oluşan ses basınç düzeyleri İstatistikî Enerji Analizi metoduyla tahmin edilmiş ve tahmin edilen sonuçlar seyir tecrübelerinde ölçülen düzeylerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı analiz sonuçlarına göre olası hata kaynakları değerlendirilmiş ve hataların önlenmesine dair gelecek çözümler önerilmiştir.
Principal acoustic theory has been studied in detail and mega yachts acoustic evaluation has been carried out in this thesis. The main noise sources on mega yachts have been investigated as well as the noise transmission paths on different compartments of the yacht. Today’s several comfort class criterias on mega yachts have been studied accordingly. Semi-empirical and numerical estimation methods on noise for mega yachts have been investigated and statistical energy analysis method and its algorithm have been studied. In a case study sound pressure levels on different compartments have been predicted by using statistical energy analysis method and the results have been compared with the sea trial measurements. The results from the comparative analysis indicated the sources of the errors and solutions have been generated accordingly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İstatistikî Enerji Analizi (SEA), Gürültü tahmini, Mega yatlarda gürültü, Vibro-akustik, Statistical Energy Analysis (SEA), Noise prediction, Noise in mega yachts, Vibro-acoustics
Alıntı