Konfeksiyon işletmesinde satınalma

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Menet, M. Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Birinci bölümde satınalma maddeleri ve personel-şirket ilişkileri açıklanmış ve satınalmanın fonksiyonları anlatılmıştır. Basit terimlerle satınalmayı gerçekleştirmek için esas elamanlar, uygun materyal ile araç-gereç ve servisi, doğru kalite, doğru fiyatla ve doğru kaynaktan sağlamaktır. Satınalma prosedürüne başlamak için talep tanımı oluş muştur. Sonra kaynaklar tanımlanır bu işlemin arkasından sipariş ta nımlanır. Sipariş yerleşmesinden sonra satınalma kontrolü yapılmalı dır. Yükleme için birkaç yol vardır. Satın alma bölümü organizasyo nunda sorumluluk ve otorite tanınmalıdır, aksi takdirde uygunsuz alım oluşabilir. İkinci bölümde satınalma bölümünün organizasyonuyla ilgilidir. Bütün çalışanların sorumluluk ve otoriteleri belirtilmeli ve bölüm or ganizasyon haritasında gösterilmelidir. Üçüncü bölümde satınalma bölümünün politika kitapçığı ve prose dürü açıklanmıştır. Satınalma kitapçığı birkaç şekil olabilir. Politikaları, prosedürleri ve açıklamaları birbirinden açıkça ayırmak önemlidir. Bu üçünün de amacın açıklanmasını belirtmek için gerekli olduğu düşü nülebilir. Çok şubeli dünya çapındaki şirketler ve özellikle kontrolü ikiye ayrılmış olanlar için bir satınalma politikası kitapçığı önemlidir. Bu ki tapçık bütün sorumlu personel için detaylarıyla amacı, açıklamayı, kri terleri ve prosedür bilgilerini içermelidir. Bütün satınalma kitapçıkları sadece satınalma bölümü değil bütün satınalma döngüsündeki haber leşme ve satınalma sisteminin ne zaman nerede ve nasıl kontrollerinin yapılacağını belirtmek için olan şekil ve kayıtlan içeren bilgi örgüsünü kapsamalıdır. Gelişmiş bu sistem satınalma karar prosesinin iyi kont rolünü korurken satınalmanın diğer insan ve diğer bölümlerle olan günlük işlerini kolayaştırmalıdır. Satınalma bölümü bölümlerin fonsiyonlarını çabuk ve tam olarak gerçekleştirmek için şekil ve kayıtlar düzenleyip kullanmalıdır. Dör düncü bölüm satınalma şekilleri kayıtlar ve dosyalarını ve nasıl kulla nıldıklarını açıklar. Beşinci bölüm kaynakların seleksiyonu ile ilgilidir. Satınalma fonk siyonlarını en önemli sorumluluğu kaynağın seçilmesidir. Yeni ürünün başarısı, kar getirebilirliliği, markete taşınması, bu karara bağlıdır. Za man koşulları değiştikçe yararlı olup olmadığını anlamak için bu se çim periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Materyal ve uygulama hakkında bilinmesi gerekenler; önemli özelliklerin kararlaştırılması, önerilen kaynaklar ve rakiplerin takibi için gerekli bilginin toplanmasıdır. Altıncı bölüm fiyat değişimi ile ilgilidir. Fiyat genelde satıcı tarafın dan birim ürüne ve servise koyulan parasal değere verilen isimidir. Alıcı için daha yararlı bir tanı ise fiyat kulanım noktasına ulaştırılan ürün ve servislerin toplam değerine verilen isimdir. Satıcının belirttiği fiyat kalite, servis, dayanıklılık nakliye ücreti ve diğer faktörler tarafın dan belirlenmelidir. Yedinci bölümde fiyat değerlendirmelerinden bahsedilmiştir. Fiyat, bir eşyanın alınması için müşteri tarafından verilen para miktarıdır. Bu fiyat, esas fiyat, satınalma için gerekli harcamalar ve ulatımıa masrafla rından oluşur. Diğer faktörler vergi sigorta paketleme ve benzeridir. Bu bölüm sadece doğru fiyat değil daha da önemli olmak üzere müş teriye ulaşan net fiyatı belirleyecek değişik faktörleri inceler. Sekizinci bölümde envanter yönetimi vurgulanıyor. Envanterin so rumluluğu genelde operasyon fonksiyonları tarafından paylaşılmakta dır. Organizasyon sorumluluğu endüstiriden endüstriye, fabrikanının büyüklüğünü göre değişir. Envanter değerlendirmesinin önemi ve işi yürütmek için gerekli finans birikimine katkısı günümüzde anlaşılmış tır.
In the first chapter the objects of the purchasing, and relationship between the personnel in the company are explained and then the functions of the purchasing are expressed. In the simple terms the ba sic elements involved in performing the purchasing function are ob taining the proper equipment, material, supplies, and services in the right quality in the right quantity at the right price and from the right source, To start the procedure of purchasing the description of de mand is created. Then the sources will be defined. After defining the source, order will be appreciated. The expediting and receiving con trols must be done after placing the order. There are few ways to fol lows the shipments. In the purchasing department organization. The responsibility and the authorization should be acknowledged. Other wise improper buying can be occurred. The second chapter refers the organization of the purchasing de partment. Responsibility and the authorization of all employers should be assigned and are shown in the department organization chart. In the third chapter the procedure and the policy manual of the purchasing department are explained. Purchasing manuals may take many forms. It's necessary to differentiate clearly among policies, pro cedures, and instructions. It is conceivable that all three might be needed in order to ensure clarity of purpose. In large multiplication worldwide companies and in particular those with highly decentralized control, a purchasing policy manual is essential. That manual should implement in specific detail the pur pose, definition, criteria and procedural instructions to be followed by all personnel having any procurement responsibility. 4 All purchasing manuals should include a foreword which establis hes the authenticity and requirement for adherence there to this pre pared manual distributes to all personnel in the purchasing depart ment as well as in order departments. In the fourth chapter the purchasing system is included a good purchasing system will include a network a infonnation flow which includes forms and records that enable the people involved in the purchasing cycle to communicate and control the what, when, where and how of the purchasing process. The developed system should fa cilitate purchasing's daily work with other people and departments while maintaining good control of the purchasing decision process. The purchasing department should design and the utilize forms and records which enable the foregoing people and departments to qu ickly and accurately perform their functions. This sections explains various types of purchasing forms records and files and how they are used. The fifth section refers to the selection of the sources. Selection of the supplier is the pivotal responsibility of the purchasing functions. Supplier selection is the most important milestone in the purchasing process. The ultimate success of a new product, the profitability of a product line, and the timeliness of delivery to the market place may depend upon this decision. Moreover, the selection must be reviewed periodically to see that it remains valid as time alters circumstances. This section will describe the major steps in the selection process. It will review what must be known about the material and its applicati on, the determination of the essential characteristics, of prospective sources, the assembling of the bidders list, and the gathering of nee ded information concerning the bidders. The sixth section refers to the price evaluation. Price is ordinarily defined as the money value set by the seller for a lot or unit of goods or services. This simple definition is useful as long as the buyer is aware that mere comparison of prices will not support a buying deci sion if there are other competitive factors which affect value. For the buyer a more useful definition of price is the total value of the right goods or services delivered to the point of use. The seller's price must be modified by differences in quality, service, reliability, cost of transportation, inventory requirements yield and other factors to arrive at a true value. The price considerations are described in the section 7. The basic responsibility of the procurement function is to obtain the greatest va lue at the lowest cost. Value is determined by numerous factors but primarily by quality and the function to be served. Cost is the actual amount of money expended to deliver a commodity to the buyer's point of use. This cost principally consists of the base, price, applicab le discount terms of sale and transportation cost. Other factors to be considered include applicable taxes and insurance the ease of hand ling, involving packaging or bulk handling. This section examines the various factors that must be considered to arrive not only at the right price but, of more importance, at the net final cost to the buyer. In the eight section inventory management is expressed. Responsi bility for the management of inventory is often shared by must of the operating functions. Organization responsibility for inventory will vary from industry to industry and more particularly with the size of the company.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
Hazır giyim işletmeleri, Satınalma, İşletmeler, Ready made wear enterprises, Purchasing, Businesses
Alıntı