Sıvı İnsan Atıklarında Struvit Çöktürmesi İle Azot Geri Kazanımının Uygulama Esasları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tatlı, Mehmet Bali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde evsel atıksuların arıtımında en önemli sorun nutrient gidermedir. Biyolojik yöntemler ile nutrient giderilmesi hem maliyeti artırmakta hem de geri kazanmayı güçleştirmekte veya imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle insan atıklarının ayırımı uygulaması önem kazanmıştır. Bu çerçevede potansiyeli en yüksek uygulama insan idrarının diğer atıklardan ayırımıdır. İnsan idrarı ayrı bir akım halinde toplandığında , kalan atıkların arıtımı da kolaylaşmakta , idrar akımında ise geri kazanma mümkün hale gelmektedir. İdrar akımı insan kaynaklı nutrient çözeltisi (anthropogenic nutrient solution (ANS) ) olarak adlandırılmakta ve insan atıklarındaki azotun % 70 ini içermektedir. Bu çalışmanın amacı struvit çöktürmesinin ANS’ye uygulanabilirliğinin araştırılması ve uygulama esaslarının belirlenmesidir.
One of the incentives for the segregation of human waste is nutrient recovery. Segregated human urine which is also termed anthropogenic nutrient solution (ANS) is rich in terms of nitrogen and phosphorus. Segregation of ANS makes the remaining household wastewater easy-to-treat, avoiding the expensive and complex systems of nitrogen and phosphorus treatment. ANS contains more than 70 % of nitrogen of the total human waste. In this study is to search the applicability of struvite precipitation to the ANS and to assess the basis of operation for the recovery of nutrients.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Struvit çöktürmesi, MAP (Magnezyum Amonyum Fosfat), insan idrarı (ANS), azot geri kazanımı, Struvite precipitation, MAP (Magnesium Ammonium Phosphate), human urine (ANS), nitrogen recovery
Alıntı