Türk Halk Oyunlarının Açıklamalı Terminolojisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Mürtezaoğlu, Serpil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Türk Folklorunun en canlı bölümlerinden birini oluşturan Türk Halk Oyunları ve ilgili alanlarındAki terimler incelenip, ortaya konulmuştur. Tez konusu kapsam itibariyle iki ayrı bölümde ele alinmiştir. Birinci bölümde, Türk Halk Oyunları ve ilgili alanların¬ daki terimler çeşitli acılardan ele alınıp, genel başlıklar altında incelenmiştir. ikinci bölüm ise daha özel'e indirgenerek Türk Halk Oyunları isimleri, yöre, tür ve cinsiyet farkları gözetile¬ rek tablolar şeklinde verilmiştir. Her iki bölümde de yazım şekli olarak alfabetik sıra esas alınmıştır. Bu çalışma, Türk Halk Oyunları dalında özellikle son yıllarda yaşanan terim karmaşasına bir nebze de olsa açık¬ lık getirmek ve bu konuda çalışmalar yapacak olan kişilere ışık tutmak amacıyla yapılmıştır.
în this thesis terminology on Turkısh Folk dances, which is on of the most alive parts of Turkısh folklore has been studied and exhibited. The thesis contains two main chapters. in the first chapter, terminology on Turkish Folk Dances has been studied from different aspects and studied under some main titles. The second chapter has been studied in a more detailed way and some tables have been given according to different regions, kinds and sexes. in both chapters, alphabetical order has been used in principal. This study has been done to bring clearness to the misused terminology in the branch of Turkısh Folk Dances during the last years and with the hope to enlighter the possible future needs
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Turkish folk dances, Folklore, Turkish folk dances
Alıntı