Endüstriyel Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbulda Bulunan Des Sanayi Sitesi Ve Yakın Çevresi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-04
Yazarlar
Bozkurt, Tarık Serhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İşitsel konfor koşulları insan sağlığı üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkileri nedeniyle çok büyük bir önem taşımaktadır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için çevresel gürültü kontrolünün sağlanması gerekir. Bu çalışmada çevresel gürültü kontrolünün sağlanabilmesi için endüstriyel gürültünün haritalanması konusu anlatılmış, İstanbul’da Des Sanayi Sitesi ve yakın çevresi ile ilgili bölgenin endüstriyel gürültü haritası hazırlanmıştır. Endüstriyel gürültü kaynaklarının ses gücü düzeyleri belirlenerek ve sesin serbest alanda yayılma koşulları göz önünde tutularak elde edilen veriler ışığında bölgenin ilgili endüstriyel gürültü haritası oluşturulmuştur. Endüstriyel gürültü haritaları hazırlanırken, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış olan gürültüye maruz kalma limit düzeyi değerleri kullanılmış ve Yönetmeliğin belirlemiş olduğu limit düzeyleri doğrultusunda gürültüye maruz kalan kişi sayısı belirlenmiştir. Bölgedeki mevcut olan endüstriyel gürültü problemini çözebilmek için endüstriyel gürültü haritası verileri yardımıyla gürültü bariyeri tasarımı önerilmiş ve bölgenin işitsel konfor koşulları geliştirilerek gürültüye maruz kalan kişi sayısı azaltılmıştır.
Auditory confort conditions have a vital importance due to the pyhsiologyical and psychological effects on human health. Environmental noise control is essential to establish a more confortable human enviroment. In this research study, industrial noise mapping applications have been explained in order to provide environmental noise control and industrial noise map related to the area including both Des Industrial Site and its closer enviroment has been prepaired. Industrial noise map has been established by means of datas which have been obtained in the light of the determination of industrial noise source level and the free-field sound propagation conditions. In the preparation of industrial noise map, noise exposure limit values which are spesified by evaluation of environmental noise and management regulation, are used and the number of person exposed to noise is determined according to regulation limit values. Noise barrier design has been suggested in order to deal with the existing industrial noise problem with the help of industrial map datas and the number of person exposed to noise has been reduced with improving auditory confort conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Endüstriyel Gürültü Haritalama, Gürültü Limit Düzeyleri, Industrial Noise Mapping, Noise Limit Values
Alıntı