Akrilat Tipi Monomerlerin Kopolimerizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetintaş, Mehmet Cenap
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Benzoin akrilat monomeri foto uyarılmış radikal polimerizasyonun uygulanabildiği foto duyarlı benzoin gruplarından başka atom transfer radikal polimerizasyonunun da uygulanabildiği ve ısısal olarak kararlı akrilat grubunu da içerdiğinden dolayı iki fonksiyonlu yapıdadır. Bu çalışmada, kontrollü molekül ağırlığında ve düşük molekül ağırlığı dağılımına sahip benzoin akrilat polimerleri, atom transfer radikal polimerizasyonu ve foto uyarılmış radikal polimerizasyonu kullanılarak sentezlenmiştir. Isı ve spektroskopik sonuçlar değişik camsı geçiş sıcaklıklarına sahip farklı kimyasal yapılardaki aşı polimerlerinin camsı durumda faz ayırımlı ve mikro faz ayırımından ötürü iki farklı camsı geçiş sıcaklığına sahip olduklarını gösterir. Anahtar Kelimeler: Benzoin akrilat, iki fonksiyonlu, atom transfer radikal polimerizasyonu , foto uyarılmış radikal polimerizasyonu, aşı kopolimerler.
Benzoin acrylate monomer has a sequential bifunctional character due to the presence of acrylate group that could be employed in atom transfer radical polymerization and thermally stable but photosensitive benzoin groups that could be used in photoinduced free radical polymerization. In this study, benzoin acrylate polymers with controlled molecular weight and narrow molecular weight distribution were synthesized by using atom transfer radical polymerization (ATRP) and photo induced radical polymerization techniques. Thermal and spectroscopic datas show that graft copolymers with the different chemical composition are phase separated in the glassy phase and two different glass transition temperatures in some of graft copolymers imply the existence of microphase separation. Keywords: Benzoin acrylate, bifunctional, atom transfer radical polymerization, photo induced radical polymerization, graft copolymers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Benzoinakrilat, İki Fonksiyonlu, Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu, Foto Uyarılmış Radikal Polimerizasyonu, Graft kopolimerler, Benzoinacrylate, Bifunctional, Atom Transfer Radical Polymerization, Photo Induced Radical Photopolymerization, Graft copolymers
Alıntı