Demir Konsantrelerinin Peletlenmesinde Bor Mineralleri Ve Atıklarının Kullanımının Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Coşar, Şengül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bor minerallerinin ve bileşiklerinin önemli özelliklerinden biri bağlayıcılık özelliğidir. Bu özelliği sayesinde zengin Fe tenörlü tozların pelet, nodül, sinter vb. gibi yüzey küçültme işlemlerinde, borun kullanılabilme olanağı doğmaktadır. Bu çalışmada, bor mineralleri ve bor atıkları, demir cevherlerinin peletlenmesinde kullanılmış ve Türk Standartları Enstitüsü’nün standartları baz alınarak, peletlere basma dayanımı, düşme, porozite, yığın yoğunluğu ve şişme testleri uygulanmıştır. Bor mineralleri, bor artığı ve sodyum bentonit kullanılarak aynı şartlarda peletler yapılmıştır. Değişen oranlarda bağlayıcı madde ilave edilerek optimum şartları sağlayan bağlayıcı yüzdesinin bulunmasına çalışılmıştır. Yapılan peletlerde bağlayıcı madde yüzdesinin pelet özelliğini ne şekilde etkilediği irdelenmiştir. Açığa çıkan sonuçlar doğrultusunda borun, demir cevherlerinin peletlenmesinde kullanımının pelet özellikleri ve ekonomik açıdan uygunluğu incelenerek, yapılan peletlerin sünger demir üretiminde kullanılma olanakları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara göre tesisler açısından önerilerde bulunulmuştur. Doğal kaynaklarımızın (düşük tenörlü demir cevherleri, bor cevherleri, mineralleri ve atıkları) değerlendirilmesi ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaratacağı katkı bu çalışmanın yapılma amacını tamamlayacaktır.
For boron minerals and boron wastes, it can be said that most important characteristic of them is being fluxible. With the help of this feature, using boron is possible for agglomeration processes of rich iron ore granules, like pelletizing, sintering and nodulizing. In this study, boron minerals and boron wastes used for iron ore pelletizing, and crushing strength, shatter index, porosity, bulk density and swelling index tests were applied to pellets according to Turkish Standarts Institution and ASTM standarts. Pellets were made of boron minerals, of boron wastes and of sodium bentonite under same conditions. By adding different amounts of binder, we tried to find out optimum binder quantity. The aim of this process is to see how binder percentage affects pellet characteritics. Boron usage in iron ore pelletizing and sponge iron production was investigated in terms of pellet characteritics and of financial concerns by using tests results. Some suggestions based on these conclusions were made for pellet facilities. This study will help make use of natural resources (such as low percentage iron ore, boron ores, minerals and wastes) and this, in turn, will provide Turkish economy with additional income.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Aglomerasyon, Demir Cevheri, Pelet, Bor mineralleri, Bor Atıkları, Agglomeration, Iron Ore, Pellet, Boron Minerals, Boron Wastes
Alıntı