Tasarım Sürecine Yönelik Proje İnceleme Ve Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Okutman, Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde mal sahibinin projelerdeki maliyet, süre ve kalite açısından istediği sonuca ulaşabilmesi için farklı çözüm arayışlarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tasarım aşamasındaki proje inceleme ve kontrolleri, mal sahibinin hedeflediği maliyet, süre ve kalitede bir projenin gerçekleştirilmesini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Yurtdışında ve Türkiye’de yapılan literatür çalışmaları, araştırmalar ve özel sektördeki inşaat firmaları, mimarlık firmaları ve kamu kuruluşlarıyla birebir görüşmeler sonucunda, tasarım aşamasındaki proje inceleme ve kontrolünün önemi ortaya konmuştur. Proje inceleme ve kontrollerinin hangi alanlarda kullanıldığı, başta mal sahibi ve proje inceleme ve kontrol ekibi olmak üzere, bu aşamada kimlerin ne gibi sorumluluklar alması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye’de hazırlanmış olan proje düzenleme esaslarının, yönetmeliklerin, standartların, proje inceleme ve kontrol listelerinin yeterli düzeyde olmadıkları, belirli zaman aralıklarıyla gelişen teknolojiye ve güncel yaklaşımlara göre güncellenmediği ve bu sebepten dolayı inşaatlarda maliyet, süre ve kalite açısından istenilen sonuca ulaşmakta zorluklar yaşandığı ortaya çıkmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüslerinde gelecek yıllarda yapılması planlanan inşaatların daha kaliteli ve ekonomik yapılması amaçlı, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri tarafından “İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi” hazırlanmıştır. Bu tez çalışmasına konu olan Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi, bu projenin bir barçası olup, Tasarım Sürecine İlişkin Sistem ve Formatlar bölümü başlığı altında hazırlanmıştır. Tasarım öncesi süreçte yapılması gereken faaliyetlere ilişkin sistem ve formatlar kapsamında; Avan Proje İnceleme ve Kontrol Formatı, Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Formatı ve Uygulama Projesi, Detaylar ve Teknik Şartnameler İnceleme ve Kontrol Formatı hazırlanmıştır.
Since it is becoming difficult to get the desired results for project owners in terms of cost, time and quality; the need to develop alternative solutions has araised. Design review and control of the projects is one of the most important factors that affects project owners’ targets of cost, time and quality. As a result of the literature study, interviews and research with construction companies, architectural firms and public organizations; the importance of review and control in the design phase has been revealed. Both project owners’ and project review and control team’s duties and responsibilities are defined at this stage. The areas where the project review and control process have been used, its’ assets and benefits as well as the importance of eliminating the shortcomings and mistakes have been stated. It has been observed that, in Turkey, project editing principles, regulations, standards, project review and control checklists are not adequate and have not been updated regularly. For these reasons, lots of difficulties have emerged to reach the desired targets. Members of Faculty of Architecture and Project and Construction Management Master Program students prepared Civil Engineering Projects, Procurement and Construction for the Systems and Format Development Project , to be used in Istanbul Technical University’s (ITU) future in-campus construction projects. As a result of the studies, Project Review and Control Specification has been prepared as a part of this Project. At the design pre-process the necessary activities related to systems and formats has been prepared under the Preliminary Design Review and Control Format, The Final Project Review and Control Format and Application Projects, Details and Technical Specifications for Review and Control Format.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Proje İnceleme ve Kontrolü, İnceleme ve Kontrol Formları, Project Review and Control, Project Review and Control Forms, Design Phases
Alıntı