Bigadiç klinoptiloliti ile CO,H2S ve SO2 gazlarının adsorpsiyonu

dc.contributor.advisor Erdem, Ayşe Şenatalar
dc.contributor.author Altav, Yiğit
dc.contributor.authorID 39226
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:57:13Z
dc.date.available 2023-03-16T05:57:13Z
dc.date.issued 1993
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 tr_TR
dc.description.abstract Doğal ve sentetik zeolitler iyon değiştirici, adsorban ve katalizör olarak belirgin üstünlükleri ile çok çeşitli uygulama alanları bulmakta ve endüstride gi derek artan bir önem kazanmaktadırlar. Zeolit oluşumları açısından zengin bir bölgede bulunan Türkiye 'deki en ö- nemli rezervlerden biri Batı Anadolu 'daki Bigadiç hav zasıdır. Bu çalışmada, 2 milyar tonu aşan klinoptilolit rezervine sahip olan Bigadiç havzasından alınan örnekle rin CO, H^S ve S0a adsorpsiyonlarının incelenmesi amaç lanmıştır. Rezervin üst bölgesindeki ince taneli tüf- lerle, alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin içerdikleri zeol itlerin katyon bileşimi, ısıl kararlılık ve iyon de ğişimi gibi özellikleri açısından farklı oldukları ve zeolitlerde adsorpsiyonun kullanılan katyon formu ve uy gulanan ön işlemler ile çok ilgili olduğu bilindiğinden, çalışmada bu iki bölgeden alınan temsili örnekler ve bu örneklerin homoiyonik Na, K, Ca ve H formları ile asit ve su ile işlem görmüş formları kullanılmıştır» Deney ler, sabit hacimli, İ0~° mbar vakuma inilebilen, camdan yapılmış bir adsorpsiyon düzeneğinde gerçekleştirilmiş tir, örnekler 10~!S mbar ve 400 °C 'da aktive edildikten sonra 0 - 100 kF'a basınç aralığında adsorpsiyon izoterm leri çıkarılmıştır. Elde edilen deneysel verilere Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Astakhov modelleri uygu lanmış, hesaplanan karakteristik parametreler ile model izotermler çizilmiştir. Deneylerin sonuçlarından rezervin, özellikle de alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin CO, HSS ve SOa» gazlarının adsorpsiyonu için çok elverişli oldukları be lirlenmiştir. CD§i-t sentetik ve doğal zeolite kıyasla yüksek adsorpsiyon kapasitelerine sahip olduğu saptanan Bigadiç klinoptilolitinin H formunun HSS adsorpsiyonu i- çin özellikle uygun olduğu göözlenmiştir. H3S 'e kıyas la katyon formuna daha az bağımlı olan S03 adsorpsiyonun- da ya3.ni2ca su ile yıkanmış kaba temsili örnekle dahi çok yüksek kapasitelere ulaşılmıştır. Yalnızca Ca formu sis tematik olarak düşük adsorpsiyon kapasiteleri vermiştir. izotermlere en uygun modelin Dubinin-Astakhov olduğu belirlenmiştir. Bu modeldeki n ve özellikli de karakteristik enerji E değerleri kapasiyeleri ve izoterm şeklini belirlemektedir. H^S ve SO-s için hesaplanan E değerleri 10-16 kJ/mol, C0 için elde edilenler ise 20-35 kJ/mol aralıklarında değişmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In Western Anatolia, zeolite rich occurrences- are found in more than twenty Neogen basins. Almost all of these are seen to be developed related to the rhyoli- tic and rhyodacidic tuffs. The most important occurrence with a large reserve estimated to approach 2 billions- tons and a high clinoptilolite content, up to 100 7., is found in Bigadiç Neogen Basin» The clinoptilolite rich tuffs of Bigadiç, investigated in this study, forming a layer of 250 meters in thickness, are located between two borate layers and are called upper tuffs. These upper tuffs are observed to be in the form of coarse grained glassy ash tuffs at the bottom and fine grained glassy dust tuffs on top. The samples from the two zones are known to differ in the cationic composition of the zeolite, its thermal stability and ion exchange behaviour. The purpose of this study is to investigate the CO, Hs-S and S0= adsorption of the samples taken from the coarse and fine grained zones of Bigadiç reserve and their homoionic Na, K, Ca and H forms. The effects of pretreatments with acid and hot water are also studied. Experiments are carried out in a constant volume glass vacuum adsorption system. The samples are activated at 10-s mbar and 400 °C prior to the adsorption runs. Adsorption isoterms are plotted for 0 - 100 kPa range. Langmuir, Freundlich and Dubinin-Astakhov models are applied to the experimental data and their characteris tic parameters are calculated. The capacities obtained for all three gases are much higher than those reported for several natural and synthetic zeolites. Bigadiç clinoptilolite, especially from the coarse grained bottom zone is observed to be very suitable for the adsorptive removal of CO, H3S and SQrz» H forms are found to be the best for HfflS adsorption which is very cation specific. For SO3» adsorption both Na and H forms of the coarse and fine samples give good result but the highest capacities are obtained with the washed coarse sample. Ca forms systematically gave poor results for all gases. The best fit for the experimental type I ad sorption isoterms are obtained by the Dubinin-Astakhov ÖZET Doğal ve sentetik zeolitler iyon değiştirici, adsorban ve katalizör olarak belirgin üstünlükleri ile çok çeşitli uygulama alanları bulmakta ve endüstride gi derek artan bir önem kazanmaktadırlar. Zeolit oluşumları açısından zengin bir bölgede bulunan Türkiye 'deki en ö- nemli rezervlerden biri Batı Anadolu 'daki Bigadiç hav zasıdır. Bu çalışmada, 2 milyar tonu aşan klinoptilolit rezervine sahip olan Bigadiç havzasından alınan örnekle rin CO, H^S ve S0a adsorpsiyonlarının incelenmesi amaç lanmıştır. Rezervin üst bölgesindeki ince taneli tüf- lerle, alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin içerdikleri zeol itlerin katyon bileşimi, ısıl kararlılık ve iyon de ğişimi gibi özellikleri açısından farklı oldukları ve zeolitlerde adsorpsiyonun kullanılan katyon formu ve uy gulanan ön işlemler ile çok ilgili olduğu bilindiğinden, çalışmada bu iki bölgeden alınan temsili örnekler ve bu örneklerin homoiyonik Na, K, Ca ve H formları ile asit ve su ile işlem görmüş formları kullanılmıştır» Deney ler, sabit hacimli, İ0~° mbar vakuma inilebilen, camdan yapılmış bir adsorpsiyon düzeneğinde gerçekleştirilmiş tir, örnekler 10~!S mbar ve 400 °C 'da aktive edildikten sonra 0 - 100 kF'a basınç aralığında adsorpsiyon izoterm leri çıkarılmıştır. Elde edilen deneysel verilere Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Astakhov modelleri uygu lanmış, hesaplanan karakteristik parametreler ile model izotermler çizilmiştir. Deneylerin sonuçlarından rezervin, özellikle de alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin CO, HSS ve SOa» gazlarının adsorpsiyonu için çok elverişli oldukları be lirlenmiştir. CD§i-t sentetik ve doğal zeolite kıyasla yüksek adsorpsiyon kapasitelerine sahip olduğu saptanan Bigadiç klinoptilolitinin H formunun HSS adsorpsiyonu i- çin özellikle uygun olduğu göözlenmiştir. H3S 'e kıyas la katyon formuna daha az bağımlı olan S03 adsorpsiyonun- da ya3.ni2ca su ile yıkanmış kaba temsili örnekle dahi çok yüksek kapasitelere ulaşılmıştır. Yalnızca Ca formu sis tematik olarak düşük adsorpsiyon kapasiteleri vermiştir. izotermlere en uygun modelin Dubinin-Astakhov olduğu belirlenmiştir. Bu modeldeki n ve özellikli de karakteristik enerji E değerleri kapasiyeleri ve izoterm şeklini belirlemektedir. H^S ve SO-s için hesaplanan E değerleri 10-16 kJ/mol, C0 için elde edilenler ise 20-35 kJ/mol aralıklarında değişmektedir. V q = qc> * exp[-(A / E)"] In Western Anatolia, zeolite rich occurrences- are found in more than twenty Neogen basins. Almost all of these are seen to be developed related to the rhyoli- tic and rhyodacidic tuffs. The most important occurrence with a large reserve estimated to approach 2 billions- tons and a high clinoptilolite content, up to 100 7., is found in Bigadiç Neogen Basin» The clinoptilolite rich tuffs of Bigadiç, investigated in this study, forming a layer of 250 meters in thickness, are located between two borate layers and are called upper tuffs. These upper tuffs are observed to be in the form of coarse grained glassy ash tuffs at the bottom and fine grained glassy dust tuffs on top. The samples from the two zones are known to differ in the cationic composition of the zeolite, its thermal stability and ion exchange behaviour. The purpose of this study is to investigate the CO, Hs-S and S0= adsorption of the samples taken from the coarse and fine grained zones of Bigadiç reserve and their homoionic Na, K, Ca and H forms. The effects of pretreatments with acid and hot water are also studied. Experiments are carried out in a constant volume glass vacuum adsorption system. The samples are activated at 10-s mbar and 400 °C prior to the adsorption runs. Adsorption isoterms are plotted for 0 - 100 kPa range. Langmuir, Freundlich and Dubinin-Astakhov models are applied to the experimental data and their characteris tic parameters are calculated. The capacities obtained for all three gases are much higher than those reported for several natural and synthetic zeolites. Bigadiç clinoptilolite, especially from the coarse grained bottom zone is observed to be very suitable for the adsorptive removal of CO, H3S and SQrz» H forms are found to be the best for HfflS adsorption which is very cation specific. For SO3» adsorption both Na and H forms of the coarse and fine samples give good result but the highest capacities are obtained with the washed coarse sample. Ca forms systematically gave poor results for all gases. The best fit for the experimental type I ad sorption isoterms are obtained by the Dubinin-Astakhov ÖZET Doğal ve sentetik zeolitler iyon değiştirici, adsorban ve katalizör olarak belirgin üstünlükleri ile çok çeşitli uygulama alanları bulmakta ve endüstride gi derek artan bir önem kazanmaktadırlar. Zeolit oluşumları açısından zengin bir bölgede bulunan Türkiye 'deki en ö- nemli rezervlerden biri Batı Anadolu 'daki Bigadiç hav zasıdır. Bu çalışmada, 2 milyar tonu aşan klinoptilolit rezervine sahip olan Bigadiç havzasından alınan örnekle rin CO, H^S ve S0a adsorpsiyonlarının incelenmesi amaç lanmıştır. Rezervin üst bölgesindeki ince taneli tüf- lerle, alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin içerdikleri zeol itlerin katyon bileşimi, ısıl kararlılık ve iyon de ğişimi gibi özellikleri açısından farklı oldukları ve zeolitlerde adsorpsiyonun kullanılan katyon formu ve uy gulanan ön işlemler ile çok ilgili olduğu bilindiğinden, çalışmada bu iki bölgeden alınan temsili örnekler ve bu örneklerin homoiyonik Na, K, Ca ve H formları ile asit ve su ile işlem görmüş formları kullanılmıştır» Deney ler, sabit hacimli, İ0~° mbar vakuma inilebilen, camdan yapılmış bir adsorpsiyon düzeneğinde gerçekleştirilmiş tir, örnekler 10~!S mbar ve 400 °C 'da aktive edildikten sonra 0 - 100 kF'a basınç aralığında adsorpsiyon izoterm leri çıkarılmıştır. Elde edilen deneysel verilere Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Astakhov modelleri uygu lanmış, hesaplanan karakteristik parametreler ile model izotermler çizilmiştir. Deneylerin sonuçlarından rezervin, özellikle de alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin CO, HSS ve SOa» gazlarının adsorpsiyonu için çok elverişli oldukları be lirlenmiştir. CD§i-t sentetik ve doğal zeolite kıyasla yüksek adsorpsiyon kapasitelerine sahip olduğu saptanan Bigadiç klinoptilolitinin H formunun HSS adsorpsiyonu i- çin özellikle uygun olduğu göözlenmiştir. H3S 'e kıyas la katyon formuna daha az bağımlı olan S03 adsorpsiyonun- da ya3.ni2ca su ile yıkanmış kaba temsili örnekle dahi çok yüksek kapasitelere ulaşılmıştır. Yalnızca Ca formu sis tematik olarak düşük adsorpsiyon kapasiteleri vermiştir. izotermlere en uygun modelin Dubinin-Astakhov olduğu belirlenmiştir. Bu modeldeki n ve özellikli de karakteristik enerji E değerleri kapasiyeleri ve izoterm şeklini belirlemektedir. H^S ve SO-s için hesaplanan E değerleri 10-16 kJ/mol, C0 için elde edilenler ise 20-35 kJ/mol aralıklarında değişmektedir. V q = qc> * exp[-(A / E)"] In Western Anatolia, zeolite rich occurrences- are found in more than twenty Neogen basins. Almost all of these are seen to be developed related to the rhyoli- tic and rhyodacidic tuffs. The most important occurrence with a large reserve estimated to approach 2 billions- tons and a high clinoptilolite content, up to 100 7., is found in Bigadiç Neogen Basin» The clinoptilolite rich tuffs of Bigadiç, investigated in this study, forming a layer of 250 meters in thickness, are located between two borate layers and are called upper tuffs. These upper tuffs are observed to be in the form of coarse grained glassy ash tuffs at the bottom and fine grained glassy dust tuffs on top. The samples from the two zones are known to differ in the cationic composition of the zeolite, its thermal stability and ion exchange behaviour. The purpose of this study is to investigate the CO, Hs-S and S0= adsorption of the samples taken from the coarse and fine grained zones of Bigadiç reserve and their homoionic Na, K, Ca and H forms. The effects of pretreatments with acid and hot water are also studied. Experiments are carried out in a constant volume glass vacuum adsorption system. The samples are activated at 10-s mbar and 400 °C prior to the adsorption runs. Adsorption isoterms are plotted for 0 - 100 kPa range. Langmuir, Freundlich and Dubinin-Astakhov models are applied to the experimental data and their characteris tic parameters are calculated. The capacities obtained for all three gases are much higher than those reported for several natural and synthetic zeolites. Bigadiç clinoptilolite, especially from the coarse grained bottom zone is observed to be very suitable for the adsorptive removal of CO, H3S and SQrz» H forms are found to be the best for HfflS adsorption which is very cation specific. For SO3» adsorption both Na and H forms of the coarse and fine samples give good result but the highest capacities are obtained with the washed coarse sample. Ca forms systematically gave poor results for all gases. The best fit for the experimental type I ad sorption isoterms are obtained by the Dubinin-Astakhov ÖZET Doğal ve sentetik zeolitler iyon değiştirici, adsorban ve katalizör olarak belirgin üstünlükleri ile çok çeşitli uygulama alanları bulmakta ve endüstride gi derek artan bir önem kazanmaktadırlar. Zeolit oluşumları açısından zengin bir bölgede bulunan Türkiye 'deki en ö- nemli rezervlerden biri Batı Anadolu 'daki Bigadiç hav zasıdır. Bu çalışmada, 2 milyar tonu aşan klinoptilolit rezervine sahip olan Bigadiç havzasından alınan örnekle rin CO, H^S ve S0a adsorpsiyonlarının incelenmesi amaç lanmıştır. Rezervin üst bölgesindeki ince taneli tüf- lerle, alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin içerdikleri zeol itlerin katyon bileşimi, ısıl kararlılık ve iyon de ğişimi gibi özellikleri açısından farklı oldukları ve zeolitlerde adsorpsiyonun kullanılan katyon formu ve uy gulanan ön işlemler ile çok ilgili olduğu bilindiğinden, çalışmada bu iki bölgeden alınan temsili örnekler ve bu örneklerin homoiyonik Na, K, Ca ve H formları ile asit ve su ile işlem görmüş formları kullanılmıştır» Deney ler, sabit hacimli, İ0~° mbar vakuma inilebilen, camdan yapılmış bir adsorpsiyon düzeneğinde gerçekleştirilmiş tir, örnekler 10~!S mbar ve 400 °C 'da aktive edildikten sonra 0 - 100 kF'a basınç aralığında adsorpsiyon izoterm leri çıkarılmıştır. Elde edilen deneysel verilere Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Astakhov modelleri uygu lanmış, hesaplanan karakteristik parametreler ile model izotermler çizilmiştir. Deneylerin sonuçlarından rezervin, özellikle de alt bölgesindeki kaba taneli tüflerin CO, HSS ve SOa» gazlarının adsorpsiyonu için çok elverişli oldukları be lirlenmiştir. CD§i-t sentetik ve doğal zeolite kıyasla yüksek adsorpsiyon kapasitelerine sahip olduğu saptanan Bigadiç klinoptilolitinin H formunun HSS adsorpsiyonu i- çin özellikle uygun olduğu göözlenmiştir. H3S 'e kıyas la katyon formuna daha az bağımlı olan S03 adsorpsiyonun- da ya3.ni2ca su ile yıkanmış kaba temsili örnekle dahi çok yüksek kapasitelere ulaşılmıştır. Yalnızca Ca formu sis tematik olarak düşük adsorpsiyon kapasiteleri vermiştir. izotermlere en uygun modelin Dubinin-Astakhov olduğu belirlenmiştir. Bu modeldeki n ve özellikli de karakteristik enerji E değerleri kapasiyeleri ve izoterm şeklini belirlemektedir. H^S ve SO-s için hesaplanan E değerleri 10-16 kJ/mol, C0 için elde edilenler ise 20-35 kJ/mol aralıklarında değişmektedir. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/23313
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Adsorpsiyon = Adsorptio tr_TR
dc.subject Bigadiç havzası tr_TR
dc.subject Zeolitler tr_TR
dc.subject Chemistry en_US
dc.subject Adsorption en_US
dc.subject Bigadiç basin en_US
dc.subject Zeolites en_US
dc.title Bigadiç klinoptiloliti ile CO,H2S ve SO2 gazlarının adsorpsiyonu tr_TR
dc.title.alternative CO2 H2S and SO2 adsorption by Bigadiç clinoptilolite en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
39226.pdf
Boyut:
4.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama