Dünyada Ve Türkiye’de İnsan Kaynaklarında Değişim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayyurt, Şener
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada ülkemizde İnsan Kaynaklarının yaşayabileceği çıkmazların belirlenmesi ve çağdaş İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin uygulanması için gerekli değişimin, İnsan Kaynakları konusunda dünyada yaşanan değişimleri de incelenerek; neden değişim gereklidir, nasıl bir değişim aracı gereklidir, değişim sonrasında İK nasıl yeniden şekillenecek sorularının cevapları bulunmaya çalışılmıştır. İnsan Kaynaklarının tarihsel gelişimi incelenerek, geçmişten, geleceğin ve bugünün nasıl olması gerektiğine dair ipuçları aranmıştır. Tüm bu incelemelerin sonucunda Türkiye’de İnsan Kaynaklarında radikal ve acil bir çözüme ihtiyaç olduğu kanısına varılmış ve böylesi bir değişimin ancak ani bir değişim ile mümkün olabileceği ve değişim araçı olarak da değişim mühendisliğinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Değişim Mühendisliği’nin İK’da ne şekilde uygulanması gerektiği incelenmiş ve bu inceleme yapılırken değişimi etkileyen faktörlerin tümünün değişim üzerinde nasıl etkileri olacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Gelecekte Türkiye’de yaşanacak değişimde göz önünde bulundurulması gereken faktörler belirlenmiştir. Değişimi tetikleyen en önemli faktör olan Bilgi Teknolojilerinin İK üzerinde etkisi tüm yönlerden incelenerek, süreçlerin yenilenmesindeki rolü belirlenmiştir. Sonuç olarak dünya değişiyor ve inkar edilmez bir gerçek ki Türkiye’de İnsan Kaynakları hem de kabul edilebilir sınırların üzerinde değişiyor. Ancak değişim bir vektörel büyüklüktür. Sadece değişim hızı değil değişim yönü de önemlidir. Türkiye için en önemli gerçek değişimin doğru yönde olmadığıdır. Değişimin yönünü çevirmek için değişim mühendisliği gerekmektedir. Ve değişim sonrasında hiç bir şey aynı kalmayacaktır. İnsan Kaynaklarının hayatta kalabilmek için katma değer üretmek yönünde değişmesi gerektiği sonucuna varılmış ve bu yönde genel bir yaklaşımla yol haritası oluşturulmuştur.
This paper aims to determine the change needed to uncover the setbacks of Human Resources Management in Turkey and for the application of modern Human Resources management systems as well as to seek the answers to the questions “Why is there need for a change? Which tools should be used to realize the change? How will Human Resources will reshape after reenginerring? What will be the competencies in the future for an Human Resources staff?” It also seeks hints of present and future developments of Human Resources Management in the field’s history of development. Furthermore, the paper gives an account of the development of HRM in Turkey and points out the difficulties encountered during the transformation from Personnel Management to Human Resources Management. Human Resources Management in Turkey needs an urgent and radical change and that such a change should be carried out instantaneously through Business Process Re-engineering. Criterias for the change in future is determined and searched how will it effects the project of Business Process Reengineering for Human Resources. Also by examining the trend of Turkey’s HR, it is tried to determined where we are going and how we are changing by comparing the results with developed countries. The paper reaches the conclusion that world is changing and it is an unconfessable truth that Turkey’s HR is also changing. But as change is vectorel quantity, so as to catch the change Turkey must follow the right way with an acceptable speed. Turkey’s speed is so high but direction is not allow us to catch the developed counties. A reengineering project is needed to cover the gap between our rivals. After reengineering tomorrow’s Human Resources of Turkey will be more different then today’s. HR of Turkey must integrate to global Human Resources and produce value. As a result in the light of all these conclusions, a way to the successful HR defined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Değişim Mühendisliği, İnsan Kaynakları, Business Process Reenginerring, Human Resources
Alıntı