Katı Atık Hizmetlerinde Özelleştirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Görgün, Eyüp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, halk sağlığıyla doğrudan ilişkili olup dolayısıyla yapılması zorunlu bir hizmet olduğundan, genellikle yerel yönetimlerin sorumluluğu altında olan katı atık hizmetlerinin özelleştirilmesi konusu işlenmiştir. Özelleştirme esasları belirlenerek, katı atık hizmetlerinin özelleştirilmesinde kullanılan yöntemler tespit edilmiştir. Uygulama bölgesi olarak seçilen Kadıköy Belediyesi’nin katı atık toplama hizmetlerinin, tespit edilen yöntemlere göre özelleştirilmesi ile ortaya çıkan birim toplama maliyetleri hesaplanmıştır. Kadıköy Belediyesi’nin aynı hizmeti gerçekleştirme işinin birim maliyet ile karşılaştırma yapılarak, sağlanan maliyet geri kazanımı ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar, dünya literatürü ile paralellik göstermekte ve şehir yaşamının daha modern ve yaşanılabilir hale getirilmesi için gerekli alt yapı eksikliğinin giderilmesinde temel sorun olan sermayenin geri kazanımının sağlanabileceğini göstermektedir.
In this study, the privatization of solid waste services generally in responsibility of local management are examined because of its direct relation with the public health and its necessity in this services. The methods, which are used in privatization of solid waste services, are determined via the basis of privatization. The "unit collection cost" is determined in the utilization area as Kadıköy with the selected privatization methods of solid waste collection services. The provided cost recovery is brought up by comparing unit cost for the same service of Kadıköy Municipality’s service. The searching results seen to be in the same parallel with the world literature and they show that the basic problem in removing the lack of substructure as capital recovery can be provided in order to modernize the city-life and gain more powerful areas.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Özelleştirme, toplama maliyeti, maliyet geri kazanımı, Privatization, collection cost, cost recovery
Alıntı