Geosentetikle Güçlendirilmiş Kazıkla Desteklenmiş Dolgular

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-24
Yazarlar
Çetinkaya, Nurcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yumuşak zeminler üzerindeki geosentetikle güçlendirilmiş kazıkla desteklenmiş dolguların analizinde yer alan yük aktarma mekanizmalarının incelenebilmesi için İngiliz Standardı BS 8006 (1995), Alman Standardı EBGEO (2004) (Tasarı) ve sonlu eleman analiz programı Plaxis 3D Foundation kullanılmıştır. Geosentetikle güçlendirilmiş kazıkla desteklenmiş dolguların yük aktarma mekanizmalarından biri olan kemerlenme, seçilen bu iki standart ve Plaxis 3D Foundation programı ile üç boyutlu olarak ele alınabilmektedir. Söz konusu standartlarda yer alan analiz yöntemlerine göre sürşarj ve dolgu yüklerinin kazıklara, geosentetik donatıya ve yumuşak zemine aktarılma mekanizmaları incelenerek sabit yumuşak zemin derinliğinde dolgu yüksekliği, kazık çapı ve kazıklar arası mesafenin farklı değerlerinin kazık etkinliği ve gerilme konsantrasyon oranına etkileri araştırılmıştır. Plaxis programı ile yapılan analizlerde ise yukarıda bahsedilen değişken parametrelerin yanısıra yumuşak zeminin farklı derinlik değerlerinin kazık etkinliği, gerilme konsantrasyon oranı ve deplasman değerlerine olan etkileri incelenmiştir. Gerilme konsantrasyon oranının değişimine göre zemin kemerlenmesini değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla kullanılan değişken parametrelerin zemin kemerlenmesi üzerine etkileri de incelenmiştir.
In this study, in order to examine load transfer mechanisms in the analysis of geosynthetic reinforced pile supported embankments over soft soils, British Standard BS 8006 (1995), German Standard EBGEO (2004) (Draft) and finite element analysis program Plaxis 3D Foundation have been used. Soil arching, which is one of the load transfer mechanisms of geosynthetic reinforced pile supported embankments, can be considered as three dimensional with those standards and Plaxis 3D Foundation program. According to the analysis methods in the standards, by examining transfer mechanism of surcharge and embankment loads to piles, geosynthetic reinforcement and soft soil, effects of different values of embankment height, pile diameter and distance between pile centers on pile efficiency and stress concentration ratio have been investigated in the fixed depth of soft soil. In the analysis which have been done with Plaxis 3D Foundation program, beside the variable parameters mentioned above effects of different depth values of soft soil on pile efficiency, stress concentration ratio and displacement values have been investigated. It is possible to evaluate the soil arching according to the variation of stress concentration ratio. Because of that, effects of variable parameters used on soil arching have been investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kemerlenme, Kazık etkinliği, Gerilme Konsantrasyon Oranı, Soil arching, Pile efficiency, Stress concentration ratio
Alıntı