İleri Osmoz Membran Biyoreaktörün Atıksu Arıtım Performansı

dc.contributor.advisor Övez, Süleyman tr_TR
dc.contributor.author Ghasemzadeh Momen, Hajar tr_TR
dc.contributor.authorID 10077456 tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-02-07T14:48:19Z
dc.date.available 2017-02-07T14:48:19Z
dc.date.issued 2015-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Su sıkıntısı dünyamızın en kritik problemlerinden birisi olarak gün geçtikçe kendisini göstermektedir. Suya olan ihtiyaç gün geçtikçe artan nüfus ve azalan temiz su kaynaklarının azalması ile 21.nci yüzyılın en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kullanılabilir yüzey sularının arıtımı ve tekrar kullanımı önemli hayati önem taşıyan konuların başında gelmektedir. Bu problem ilave olarak, suyun kontaminasyonu onun amacına uygun olarak kullanımında yeni problemler ve eksiklikler meydana getirmektedir. Bu problemin giderilmesi, suyun arıtılarak yeni teknolojilerin, metotların ve buluşların, örneğin ters osmoz ve membran biyoreaktör prosesleri gibi, su sıkıntısını gidermede kullanılması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde membran teknolojilerdeki gelişmeler ile membranların atıksuyun tekrar kullanılmasında istenmeyen kirletici parametrelerin atıksudan uzaklaştırılmasında etkili ve verimli olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu yeni uygulamalar içerisinde ileri osmoz membran biyoreaktör (Forward Osmosis Membrane Bioreactor, FO-MBR) ileri osmoz (FO) ile membrane biyoreaktör (MBR) proseslerinin bir karışımıdır ve bu tez çalışmasında kullanılmıştır. İleri osmoz doğal bir proses olarak konvansiyonel ters osmoz membran biyoreaktöre göre daha az enerji gereksinimi gösterir. Bu tez çalışmasında ozmotik basınç ile çalışan membran proses üzerine yoğunlaşılmıştır. İleri osmoz (FO) bir membran proses olup doğal osmozu kullanarak suyun az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama doğru oldukça seçici bir membrandan geçirerek taşınmasıdır. FO ile MBR proseslerinin bir karışımı olan FO-MBR prosesi daha az enerji ihtiyacı ve konvansiyonel ters osmoz membranlarına göre daha az tıkanma göstermesi bakımından bu çalışmada tercih edilmiştir. Ters osmoz suyu emme gücünü kullanarak taşımasına karşılık, FO-MBR suyu ileriye doğru osmozu kullanarak taşır ve membrandan geçirir. Suyun taşınması draw çözeltisinin (suyun taşındığı çözelti kısmı, çıkış suyu) konsantrasyonunun azalmasına neden olur. Draw çözeltisinin (çıkış suyunun) kalitesi istendiği seyrelme durumuna geldiğinde işlem amacına ulaşmış olmaktadır. Bu çalışmada ters osmoz çıktı çözeltisi FO sisteminde draw çözeltisinin yoğunlaştırılmasında kullanılmak aynı zamanda çıkış suyu çözeltisi içerisinde konsantrasyon azaltılarak istenilen kaliteye ulaşılmaktadır. Suyun yeniden kullanımında yeni uygulanan ileri ozmotik membrane biyoreaktör (FO-MBR) sisteminin taslak yapısı burada verilmektedir. Deneysel sonuçlar draw çözeltisinden aktif çamura doğru oldukça iyi kalitede çıkış suyuna ulaşılabildiğini ve katıların tersine difüzyonunun normal olarak sağlanmadığını göstermiştir. Bu çalışmada 50 mS/cm iletkenlik değerine sahip NaCl çözeltisi draw çözeltisi olarak, TFC-FO düz tabaka membranı FO bölümünde ve Filmtec Dow XLE 4440 RO membranı RO bölümünde kullanılmıştır. Laboratuvar ölçekli pilot FO-MBR sistemi 13 devir (cycle) işletilmiş ve her bir devirde 42 saat FO prosesi ve 2 saat RO prosesi olarak işletilmiştir. Burada herhangi bir atık veya süzüntü suyu çıkmaması önemli olup süzüntü suyu (permeate) tekrar RO sistemine döndürülerek sirküle edilmektedir. Burada amaç hem süzüntü suyu çıktısını önlemek hemde DS (draw solution) konsantre edilerek akının kendisine doğru osmoz ile yönlenmesi FO prosesinde tekrar kullanımı sağlanmakta ve böylece daha yüksek kalitede su temin edilmektedir. FO-MBR sistemi mikrobiyal çeşitliliği mikroskobik olarak izlenmiş ve tanımlanmıştır. Gram negatif ve gram pozitif bakterilerin sistemde baskın olduğu ve tuzlu ortamda hayatiyetlerini sürdürebildiği anlaşılmıştır. Aktif çamurda ayrıca ökaryotik hücrelerinde varlığı tespit edilmiş özellikle silli ve saplı protozoalar, nematodlar ve rotiferlerin sistemde bulunduğu izleme çalışmalarında görülmüşlerdir. Bu mikroorganizmaların 5-7 mS/cm iletkenlik değerlerinde yaşayabildiği, organik karbon, nitrat ve fosfatı yüksek verimlilikle arıtabildiği ölçülerek bulunmuştur. Bu organizmalara farklı ve geniş tuzluluk değerlerine dayanarak yaşayabildiklerinden geniş tuzluluk değerlerinde yaşayabilen mikroorganizmalar (euryhaline) denebilir. Aktif çamur içerisinde filamentli bakteriler ve filamentli mantar hücreleride tespit edilmiş özellikle Nostocoida limicola bakterisi ve bazı filamentli mantarlar seçici koşullarda sistemde gözlenmiştir. Aktif çamur floklarının yapısı oldukça düzgün, sıkı ve iyi çöken özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yüksek iletkenlik değerlerinde flokların daha sıkı ve büyük olması membran porlarının üstüne bu flokların bir ağ gibi kapatması ve porların içinin biyolojik olarak tıkanmaya sebep olmamışlardır. Bu çalışma ile belirli seçilmiş koşullarda membran performansı FO çıkış suyu kalitesinin ölçülerek izlenmesi ve aynı zamanda biyoreaktördeki aktif çamur mikroorganizmaların yapısı, koşullara uyum ve adaptasyonu ve membranların tıkanmasına neden olan etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu araştırma sonucunda FO-MBR sisteminin organik karbonun % 85’ini, fosfatın % 96’sını ve nitratın % 79’unu giderdiği bulunmuştur. Ayrıca FO membranının bu işletim koşullarında önemli bir biyolojik tıkanıklılık (biyofouling) belirtisi göstermediği yapılan membran analiz sonuçlarından anlaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Water shortage is a most critical issues in our world. In 21st century, interest of water is getting higher step by step in light of expanding population and constrained supplies. Treatment and reuse of accessible water is a vital issue. Likewise, treatment and reuse of available water is an important issue for providing water. Subsequently, it is important to recover water from utilized water or wastewater to beat the water lack issue through cutting edge innovations, for example, reverse osmosis process and membrane bioreactor. At present, membrane innovation is favored for wastewater recovery as a result of its high contaminant dismissal and water efficiency. Forward osmosis membrane bioreactor (FO-MBR) is a blend of forward osmosis (FO) and membrane bioreactor (MBR) to treat wastewater. It requires lower energy when compared to the conventional MBR, because of using natural process. This work concentrated on imaginative utilizations of osmotically-driven membrane process. The forward osmosis (FO) procedure is a membrane process that uses the natural osmosis process for water transport from a dilute solution to a concentrated solution over an exceptionally high selective membrane. Forward osmosis membrane bioreactor (FO-MBR) which is the blend of FO and MBR procedure is as of late examined and proposed as an option strategy to treat wastewater as a result of its lower energy necessity and lower membrane fouling with the ordinary MBR. While MBR uses suction power to create effluent, FO-MBR uses an osmotic driving power produced by the draw solution, transporting water through the FO membrane. The transportation of water dilutes the draw solution. At the point when the draw solution is adequately diluted, a post-treatment process, in current study reverse osmosis (RO) is using, could be utilized to reconcentrate the draw solution for reuse in the FO process and at the same time deliver high quality water. It has been reported that both reversible and irreversible membrane fouling were not severe in FO process (Cornelissen et al., 2008). The novel forward osmotic membrane bioreactor (FOMBR) framework for water reuse was displayed. Test results exhibited high reasonable flux and moderately low reverse diffusion of solutes from the draw solution into the activated sludge. In current frstudy, according to (Achilli et all., 2009) draw solution is selected NaCl with the conductivity of 50 ms/cm, by using the flatsheet polyamide TFC-FO membrane for FO section and using the Filmtec Dow XLE 4440 RO membrane for RO pocess. The lab scale FOMBR has been operated in 13 cycles, each cycle contain 42 hour for FO process, 2 hour for RO process. It is nice to mention that there is not any waste it this system, because of the circulation in RO system, which is cuse to reconcentrate the draw solution for reuse in the FO process and at the same time produce high quality water. In this study focused on membrane performance in selective condition, analysis the FO effluent water and also investigate the microorganisms and membrane characterization. Microbial diversity of the FO-MBR system has been very microscopically monitored and defined. It has been found that gram negative and gram positive bacteria were dominant and survived in the system. There were also some eukaryotic cells such as ciliated and attached protozoa, some nematodes and rotifers in the system. They were used to resist 5-7 mS/cm concuctivity values and very effective removing organic carbon, nitrate and phosphate. It can be said that microorganisms in the activated sludge were euryhaline resisting broad range of conductivity (salinity) concentrations. Filamentous microorganisms, Nostocoida limicola and some fungi filamentous forms have been observed under the selective conditions. The floc structure of the activated sludge was very compact, dense and settling very well. Because of the high salinity values, we may conclude as flocs have got bigger and made net structures on the membrane as a blanket so they have not caused pore fouling. As a result the FO-MBR system was found to remove greater than 85% of organic carbon, 96% phosphate removals and 79% nitrate. Also FO membrane characterization analysis did not express significantly fouling during the operation in FO membrane. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13095
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Membran Bio-reactor tr_TR
dc.subject İleri Osmoz tr_TR
dc.subject Atıksu Arıtımı tr_TR
dc.subject Membran Teknoloji tr_TR
dc.subject Membrane Bio-reactor en_US
dc.subject Forward Osmosis en_US
dc.subject Wastewater Treatment en_US
dc.subject Membrane Technology en_US
dc.title İleri Osmoz Membran Biyoreaktörün Atıksu Arıtım Performansı tr_TR
dc.title.alternative Forward Osmosis Membrane Bioreactor Performance In Wastewater Treatment en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10077456.pdf
Boyut:
3.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama