Elektronik Ortamda Ana Sanayi Ve Tedarikçiler Arasında Veri Aktarım Yöntemleri Ve Bir Otomotiv Ana Sanayi Firmasında Tedarikçi Memnuniyeti

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-03
Yazarlar
Güven, Mustafa Kaan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; ilk önce lojistik ve tedarik zinciri yönetimi tanımları incelenmektedir. Daha sonra ise elektronik ortamda tedarikçi firmalar ile ana sanayi firmaları arasında kullanılan bilgi aktarım yöntemleri incelenmiştir. Bu yöntemler şunlardır: Manuel, faks, EDI, EDIWEB ve Tedarikçi Portalı’dır. Bu yöntemler ayrıca çeşitli kriterlerle birbirleriyle kıyaslanmaktadır. Araştırma yapılan otomotiv ana sanayi firmasında Tedarikçi Portalı’na geçiş öncesi ve sonrası stok değerleri, eksik parça değerleri, zamanında sevkiyat, geç sevkiyat ve erken sevkiyat değerleri ölçülmüştür. Bu ölçümlere göre başarıya katkısı olan Tedarikçi Portalı, ayrıca tedarikçi firma çalışanları tarafından da bir ankette değerlendirilmiştir. Anket 91 tedarikçi firmaya gönderilmiştir. Anketin amacı Tedarikçi Portalı’nın tedarikçi firma çalışanları tarafından başarılı bulunup bulunmadığının öğrenilmesidir. Anketin sonuçları SPSS analiz programı ile analiz edilip, Tedarikçi Portalı’nın başarısındaki veya başarısızlığındaki nedenler bulunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, artan rekabetçi dünyada tedarikçi firmalar ile iletişimin çok önemli bir yere sahip olduğunun, iletişimin iyileştirilmesiyle ana sanayi firmasının karlılığının ve verimliliğinin arttığının ve bu iletişimin Tedarikçi Portalı gibi araçlarla daha iyi şartlara getirilebildiğinin gösterilmesidir.
The terms logistics and supply chain management are the first subjects to be discussed in this thesis. Secondly, the various ways of data-interchange between suppliers and basic industry firms has been taken into the considiration. These methods are: Manuel method, faxing, EDI, EDIWEB and Supplier Portal. These ways are compared with each other according to many different criteria. For this basic industry firm, the values such as stock, missing parts, on time transport, late transport and early transport have been measured before and after the Supply Portal. The same portal has been also evaluated by the firm workers through a questionnaire. The questionnaire has been sent to 91 firms, and was aiming to understand if the portal was held for successful by the firm workers. The results of the questionnaire have ben analyzed by an SPSS Program and reasons of the success or failure tried to be understood. This thesis aims to show that in recent highly competitive conditions, communication between the firms and their suppliers has a significant importance. By improving the communication, basic industry firms may increase their profit and efficiency. Tools such as Supplier Portal may improve communication.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Tedarikçi Portalı, EDI, EDIWEB, Otomotiv ana sanayi firması, Yerli tedarikçiler, Tedarikçilerle anket çalışması, Supplier Portal, EDI, EDIWEB, Automotive basic industry firm, Local suppliers, Questionnaire among suppliers
Alıntı