Monotonik Ve Çevrimsel Yükler Etkisinde Ahşap Cam Taşıyıcı Perde Duvar Elemanları Üzerine Deneysel Bir Çalışma

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-06-18
Yazarlar
Aslankaya, Güzide
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Ahşap cam kompozit yapı elemanlarının potansiyelinin bilincinde, gelecek beklentileri karşılamak amacıyla, Woodwisdom-Net Araştırma Programı kapsamında bir Avrupa Projesi geliştirilmiştir. Uluslararası düzenlenen proje konsorsiyumunda Avusturya, Almanya, İsveç, Türkiye, Slovenya, Şili ve Brezilya bulunmaktadır. Disiplinler arası köprü oluşturan bu proje, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ortakları tarafından desteklenmektedir. İlgili alanda önemli deneyime sahip katılımcılar, WoodWisdom - Net Araştırma Programına, ERA- NET WoodWisdom - Net 2 projesi çerçevesinde kabul gören bu orman tabanlı uluslararası araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projesini sunmuşlardır. Her ülke kendi ulusal finansman kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'nin ulusal fon organizasyonudur. Uluslararası proje başlığı "The Application of Load Bearing Timber-Glass Composite Structures for Building Construction" olan proje, Türkçe başlık olarak "Ahşap-Cam Kompozit Yapı Elemanlarının Bina Taşıyıcı Siteminde Uygulanması" adını taşımaktadır. Bu projede, deneysel olarak çalışmaları yapılan yük taşıma özelliğine sahip "ahşap-cam kompozit" kiriş, kolon ve perde duvar elemanlarının uzun süreli mukavemet ve atmosfer testleri ile yapıda kullanılabilecek pratik uygulama metotlarının oluşturulması ve kurgulanmak istenen taşıyıcı yapı sistemin ulusal veriler ışığında optimizasyonunu hedeflemektedir. Böylelikle yapı sektöründe kabul görerek mutedil yapı sistemleri ile rekabet edebilecek bir ürün elde edilmesi mümkün olacaktır.
A European Project has been developed under the WoodWisdom-Net Research Program, knowing the potential of load bearing timber glass composite elements, for the purpose of meeting the future need. The countries in the international consortium are Austria, Germany, Sweden, Turkey, Slovenia, Chile and Brazil. Serving as an interdisciplinary bridge, this project is being supported by universities, research companies and industrial partners alike. Participants with considerable experience in the field have presented this forest based international research and development project to the WoodWisdom-Net Research Program under the ERA-NET WoodWisdom-Net 2 project. Each country is being sponsored by their national financial institutions. The Scientific and Technological Research Center of Turkey (TÜBİTAK) is the Turkish national funds organization. With the international project title "The Application of Load Bearing Timber-Glass Composite Structures for Building Construction" has the Turkish title of "Ahşap-Cam Kompozit Yapı Elemanlarının Bina Taşıyıcı Sisteminde Uygulanması". The project aims to create practical constructional application methods by conducting long term atmosphere and strength tests on "timber-glass composite" beam, column, and curtain wall elements, to optimize the requested load-bearing system in the light of international data. It will therefore be possible for the product to be accepted in the construction sector and compete with other construction systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Ahşap, Cam, Kompozit, Yapı, Taşıyıcı Sistem, Timber, Wood, Glass, Composite, Structure, Load Bearing System
Alıntı