Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması Ve Küresel Landmark

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Peker, Afife Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kent imajı oluşumuna katkı sağlayan çağdaş sanat müzelerini konu alan bu çalışmada; kentin markalaşma süreci ve çağdaş sanat müzelerinin bu süreç içerisine dahil oluş şekli tartışılmaktadır. Tez, “marka kent yaratma süreci sonucunda güçlü bir kent imajının nasıl oluşturulabileceği konusunu tartışmayı ve bu oluşum süreci içerisinde günümüz çağdaş müze yapılarının durumunu ortaya koymayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tez kapsamında incelenmesi gereken üç ana olgu belirlenmiştir; Kent, marka ve mimarlık. Tez çalışması, kent markası kavramı ve günümüzün küresel landmarkları olarak inşa edilen çağdaş sanat müzeleri üzerinden geliştirilmiştir. Çalışma sonunda belirli sonuçlara ulaşılmaktadır. Kentler mimariden, imajlarını yayma amacına yönelik olarak, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de yararlanmaktadırlar. Çağdaş sanat müzeleri, marka kent oluşum sürecinin temel amaçlarından biri olan rekabet kabiliyeti ve yerel ekonomik gelişme için “bilinçli” olarak kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu müze örnekleri kentin kimliğini ve imajını güçlü bir şekilde temsil edecek marka iletişim araçları olarak kent markalaşma süreci içindeki yerini almaktadır. Bunun yanı sıra markalaşma sürecine katılan bu mimari örnekler, değişim içerisinde olan kent imajının ve kent kimliğinin kendileri üzerinden yapılanmasını teşvik etmektedirler. Denilebilir ki, günümüzde kent markası çoğunlukla, başta çağdaş sanat müzeleri olmak üzere, çağdaş mimarinin yarattığı baskın “ikonografik kimlik” üzerinden inşa edilmektedir. Bu da günümüzde mimarinin kent markalaşma süreci içerisindeki yerini ve bu noktaya doğru bir şekilde odaklanmanın önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
In this study, of whose subject is the modern art museums that contribute to city image constitution; branding process of the city and contemporary art museums involving type in this process are being discussed. Aim of the thesis is to discuss the subject of how a strong city image can be constituted as result of “brand city” creating process and to state and evaluate today’s contemporary museums within this process. Three main facts are determined to be examined within the scope of thesis; City, brand and architecture. Thesis is constructed on a city brand and modern art museums. As a result, certain generalizations are reached. Cities make use of architecture today as fort the centuries for the aim of spreading their images. Contemporary art museum samples became a mean that is being “consciously” used for competition ability and local economical development which is one of the basic aims of brand city creation. These museums take place in the city branding process as brand communication means that strongly reflects city’s identity and image. Besides, these architectural samples, included in branding process, encourage the changing city image and city identity to be structured on them. It can be said that, today the city brand is constructed on dominant “iconographic identity” created by the modern architecture. This fact clearly states the importance of today’s architecture on city branding process and focusing on this point in a right way.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
kent, marka, kent markalaşması, çağdaş sanat müzeleri, city, brand, city branding, contemporary art museums
Alıntı