Topraktaki Ağır Metaller İçin Sınır Değerlerin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Özbek, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda ağır metallerin yol açtığı toprak kirliliği tüm dünyanın dikkatini çeken bir konu olmuştur. Topraklardaki ağır metal kirliliği, endüstri ve madencilik aktivitelerinin gelişmesiyle ve atıksuyla yapılan sulamaların ve arıtma çamuru uygulamalarının yaygınlaşmasıyla global bir problem halini almıştır. Ağır metallerin toprakta birikmesinin toprak verimliliği ve ekosistemin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri vardır. Topraklardaki ağır metallerin bitkilerin hem yeşil aksamında hem de köklerinde biriktiği bilinmektedir. Topraktan bitkilere geçen ağır metaller besin zinciriyle hayvan ve insanlara ulaşabilmektedir. İstanbul’un çeşitli bölgelerinden (farklı kullanım alanlarından) temin edilen toprak numunelerindeki Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’nda bulunan ağır metallerin ölçülmesi ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’ndaki sınır değerlerin uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçların Türkiye ve diğer ülkelerdeki yönetmeliklerle karşılaştırılması yapılarak, toprağın kullanım amacına bağlı olarak içerebileceği ağır metal miktarları belirlenmiştir.
In recent years, soil pollution caused by heavy metal has been an issue that has called the attention of the whole world. The heavy metal pollution in the soil has turned out to be a global problem with development of industrial and mining activities and as the waste water irrigation and the applications of the sewage sludge have become widespread. Accumulation of heavy metals in soil, has a significant impact on soil productivity and the functions of the ecosystem. Heavy metals in soils are known to accumulate both in the roots and the green parts of plants. Heavy metals that pass from soil to plants can reach animals and people by means of food chain. Measuring the heavy metals that are contained in the Draft of Soil Pollution Control Regulation in the soil samples obtained from various regions of Istanbul (from diverse areas of use) and investigating the feasibility of limit values in the Regulation Draft Related To The Usage Of Domestic And Municipal Sewage Sludge In Soil are the objectives. The obtained results were compared with the regulations in Turkey and in other countries and the amount of heavy metals that the soil might contain depending on the intended purpose of the soil was determined accordingly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Toprak kirliliği, Ağır metaller, Risk değerleri, Yasal durum, Krom, Soil Pollution, Heavy Metals, Risk Values, Legal Situation, Chromium
Alıntı