Çözünür Poli(fenilen Metilen) Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-05
Yazarlar
Güneş, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, benzil alkolün bor esterinden (tribenzil borat, TBB) başlayarak, ilk defa tamamen çözünür poli (fenilen metilen)sentezlenebileceği ortaya konulmaktadır. Elde edilen polimer NMR, FT-IR, XRD, dielektrik spektroskopi, TGA, DSC, GPC teknikleri ile karakterize edilmiştir. 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopileri, tamamen çözünen polimerin 1,4-fenilen metilen tekrarlı ünitelerinden oluştuğunu göstermiştir. Sürpriz bir şekilde, XRD desenleri düşük sıcaklıklarda eriyen polimerin tamamen amorf olduğunu göstermiştir. Termal analizler bu polimerlerin oldukça yüksek bir bozunma sıcaklığına (540 °C) ve düşük bir erime aralığına sahip olduğunu göstermiştir (85-100 °C). Polipropilen ve polietilen gibi yalıtkan polimerler ile kıyaslanabilir ölçüde çok düşük dielektrik sabitine (yaklaşık 1.9) sahip olmasından dolayı bu polimerler yalıtkan polimer sınıfına dahil edilebilir. Ayrıca, polimer zincirinin metilol uç grupları taşıdığı ε-kaprolaktonun polimerleşmesinde başlatıcı etki göstermesinden anlaşılmıştır. Çalışmalarımızın genel sonuçlarına bakıldığında, burada takdim edilen yeni prosedür mükemmel termal ve dielektrik özellikte çözünür/işlenebilir PFM elde edilmesinin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.
In this thesis, we present the first report for the synthesis of entirely soluble poly (phenylene methylene) starting from boron ester of benzyl alcohol (tribenzyl borate, TBB). The resulting polymers were characterized by NMR, FT-IR, XRD, dielectric spectroscopy, TGA, DSC, GPC techniques. 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopies revealed that, the soluble polymer consists of 1,4-phenylene methylene repeating units. Surprisingly, the XRD patterns revealed completely amorphous structures for the low melting polymers. Thermal analyses indicated a reasonably high degradation temperature (540 °C) and a low melting range (85-100 °C). Having very low dielectric constants (around 1.9) which are comparable with those of insultaing polymers such as polypropylene and polyethylene, the polymers obtained can be classified into insulating materials. Additionally, bearing of the methylol end groups on the PFM backbone was confirmed by initiation effect on the polymerization of ε-caprolactone. Overall results showed that the procedure presented in this work gives soluble/processable PFM with excellent thermal and dielectric properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Poli(fenilen metilen), Tribenzil borat, Polibenzil, Poly(phenylene methylene), Tribenzyl borate, Polybenzyl
Alıntı