Oksazolin Sübstitüe Naftofuranonanaftofuran Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şinasi, Rubabe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, çok dişli ligand bileşiklerinin sentezlenmesi ile onların metal iyonlarına karşı olan ilgileri ve metal kompleksleri ile olan etkileşimleridir (ikinci küresel koordinasyon). Çok dişli ligand olarak iki ana bileşik grubu seçilmiştir: bis-taç eterler ve bis-oksazolinler. Çalışmanın ilk kısmında taç eterler için yeni bir yöntem olan asetalleşme reaksiyonunun kullanılması ile oksijen ve kükürt içeren yeni halkalı bileşikler olan bis-taç eterlerin (crown ether) sentezlenmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda ise alifatik zincire veya aromatik halkaya bağlı olan yeni bis-oksazolinlerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu bileşiklerin çok dişli ligand oluşturma olasılıklarının yanı sıra yeni bileşiklerin sentezlenmesinde katalizör olarak kullanılmaları söz konusu olacaktır.
The aim of the project is to synthesize the polydentate ligand compounds in order to evaluate their binding affinities towards specific metal ions and their interactions with metal complexes (second sphere coordination). Two main groups of compounds have been chosen as polydentate ligand compounds: first group is bis-crown ethers and the second group is bis-oxazolines. For the first step of this study we began with synthesizing of different and novel bis-crown ethers containing both oxygen and sulfur atom together via acetalization reaction that is the new method for synthesizing bis-crown ethers. The second part was synthesizing of novel bis-oxazolines. The targeted bis oxazoline compounds have the possibility of forming polydentate ligand, and also possibility to get access to new compounds.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bis-Taç eterler, Bis-Oksazolinler, Ligand, Bis-Crown ethers, Bis-Oxazolines, Ligand
Alıntı