Mikrokapsülleme Yöntemiyle Dokuma Kumaşlara Yeni Özellikler Katma Olanakları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çimen, Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kimyasal bir mikrokapsülleme yöntemi olan kompleks koaservasyon yöntemi kullanılarak, faz değiştiren malzemelerin bir çeşidi olan düz zincirli hidrokarbonlardan hekzadekan,oktadekan,nonadekan ve eykosan kapsüllenmiştir. Üretilen bu mikrokapsüllerin sıcaklık zaman grafikleri aynı ortamda sabit ve ortalama hızlarla ısıtılan saf suya karşı bulunmuş; kapsüllerin içerdikleri faz değiştiren malzemelerin faz değişim sıcaklık değerleri arasında kapsüllerin soğurdukları enerji miktarı ve öz ısılarındaki değişim miktarı öz ısısı bilinen saf suya göre hesaplanmıştır. Kaplama yöntemi ile pamuklu bir dokuma kumaşa katılan kapsüllerin performanslarının hesaplanmasında aynı anda ve aynı koşullarda ısıtılan kaplanmamış kumaşların ve mikrokapsüller ile kaplanmış kumaşların zamana bağlı sıcaklık grafikleri kayıt edilmiştir. Mikrokapsüllerin öz malzemeyi hapsetme oranı literatürde verildiği gibi öz malzemenin faz değişimi sıcaklığı aralığında mikrokapsülün soğurduğu enerji değeri öz malzemenin faz değişim entalpisine oranlanarak bulunmuştur. Gerekli oranda malzeme kapsüllenebilmiştir. Kaplanmış kumaşların öz ısı değerleri, zamana bağlı sıcaklık değerleri kullanılarak kaplanmamış kumaşların öz ısı değerlerine oranlanarak zamana bağlı hesaplanmıştır. Hesaplanan öz ısı oranlarının mikrokapsüllerin içerdiği faz değiştiren malzemenin literatürde verilen faz değiştirme sıcaklık aralığında artarak dokuma kumaşın termal özelliklerini iyileştirdiği tespit edilmiştir.
In this study, using complex coaservation method which is a chemical method of microencapsulation, one kind of phase change materials, linear hydrocarbons types; n-hexadecane, n-octadecane, n-nonadecane and n-eicosane are encapsulated. Produced microcapsules temparature-time graphics are found according to pure water which is heated permanent and average velocity. Between the phase change temparature of the microcapsules contains phase change material, capsules energy absorbtions and heat capacities are calculated by using the known value of pure water heat capacity. Calculating the perfromance of capsules which are added to a cotton woven fabric by the method of coating, recorded temparature-time graphics of coated and uncoated fabrics, which are simultaneously heated under same conditions, are used. Percentage of capsulation is calculated by the ratio of absorbed energy value of microcapsules in phase transition interval to that of latent heat capacity of core materials as mentioned in litrature. Considerable amount of materials could be capsulated. Coated fabrics heat capacities are calculated as a ratio between coated and uncoated fabrics heat capacity by using fabrics temparature values changing with time. It was shown by the calculated heat capacity ratios that the thermal properties of woven fabrics increased in between the temparatures of phase change corresponding to those given literature for microcapsulated phase change materials.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mikrokapsülleme, Faz değiştiren malzemeler, Tekstilde ısı yönetimi, Microencapsulation, Phase change materials, Thermal management in textiles
Alıntı