Avrupa Birliği deniz otoyolları konsepti kapsamında Türkiye'nin durumunun değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Karaman, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Deniz Otoyolları; AB içerisinde ve AB'nin komşu ülkelerle deniz ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi, karayolu taşımacılığının denizyolu taşımacılığına aktarılması amacıyla AB ulaştırma ve ulaştırma alt yapısı müktesebatı ile geliştirilen önemli politika araçlarından biridir. Çalışmada; Deniz Otoyollarının ortaya çıkış ve uygulama sürecinin analiz edilmesi, bu alanda Türkiye'nin mevcut durumunun belirlenmesi, gelecek dönem çalışmaları için önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. AB Trans Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) müktesebatı, önemli politika dokümanları; deniz ulaştırması, limanlar ve Deniz Otoyolları özelinde incelenmiş; Deniz Otoyolları kavramının gelişimi, destekleme uygulamaları ve örnek projeler analiz edilmiştir. Uygulama bölümünde; Deniz Otoyolları esasları ve kriterleri kapsamında; Türkiye'nin Deniz Otoyollarına uygun Kapsamlı Ağ Limanları belirlenmiş, Çekirdek Ağ Limanları için öneriler getirilmiş, istatistikî veriler ışığında AB'ye yapılan ithal/ihraç taşımalarında deniz yoluna ve/veya Ro-Ro taşımacılığına aktarılabilecek yük potansiyeli irdelenmiş; yeni tesis edilebilecek Ro-Ro hatları için öneriler geliştirilerek, güzergâh maliyet analizi yapılmıştır.
Motorways of the Sea (MoS); is a project aiming to improve existing maritime links, introduce new intermodal maritime based logistics chains (not only in the EU but also with third countries), reducing road congestion through modal shift, and improvement of the accessibility of peripheral regions and island regions in Europe. The aim of the research is to analyze process of emergence and implementation of the MoS, to determine Turkey's current status, and to make recommendations for future activities in this area for Turkey. To this end; EU Trans European Transport acquis, major policy documents were examined in particular for maritime transport, ports and MoS. The development of MoS, it's process of adaptation in TEN-T guidelines, financial programs to support the MoS, and sample projects were analyzed. In the application section of this research, Turkey's Comprehensive Network Ports, which were pursuant to MoS were identified according to the criteria set out in the TEN-T Guidelines, and suggestions put forward for the determination of Core Networks Ports in Turkey. Proposals put forward for new Ro-Ro links, coherent with the Trans European Transport Policy and MoS requirements, between Tukey and EU, cost benefit analysis were made for those proposed Ro-Ro links.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Türk denizciliği, Uluslararası deniz taşımacılığı, Turkey's maritime, International maritime transport
Alıntı